Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej


Karol Pawlak, Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w: Archeion, t. 102, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 148-151


Fragment artykułu:
 
 
 
"Jednym z istotnych elemento´w aparatu pan´stwowego, niezbe˛dnym do jego funkcjonowania,
jest wie˛ziennictwo. Odgrywało ono i odgrywa znacza˛ca˛ role˛ w z˙yciu
społecznym, a po cze˛s´ci takz˙e i gospodarczym. W okresie PRL miało znaczenie w z˙yciu
politycznym: stanowiło wo´wczas enklawe˛ hermetycznie zamknie˛ta˛, mocno upolityczniona˛,
rza˛dza˛ca˛sie˛ własnymi prawami. Niewiele informacji dochodziło spoza muro´w wie˛ziennych,
a jes´li — to mocno ocenzurowanych. Obecnie wie˛ziennictwo, choc´ niekonsekwentnie,
usiłuje sie˛ przybliz˙yc´ do społeczen´stwa. Skupia nadal ludzi przywia˛zanych do dawnych
metod działania; przekonanych o tym, z˙e powszechnie obowia˛zuja˛ce zasady i sposoby
poste˛powania nie dotycza˛ wie˛ziennictwa, a przepisy prawne nie maja˛ tu w pełni zastosowania.
Zagadnieniem ignorowanym przez władze wie˛zienne jest problematyka kancelaryjna
i archiwalna. Akty prawne normuja˛ce poste˛powanie z dokumentacja˛ aktowa˛ nie zawieraja˛
ani odrębnych przepiso´w dla wie˛ziennictwa1
, ani wyłączen´ z powszechnie obowiązujacych 
ustalen´."
 
 
 
 
Źródło: Archeion, t. 1o2 

13.07.2016
strzałka do góry