Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Składnica akt Krajowej Rady Komorniczej
Składnica akt Krajowej Rady KomorniczejSkładnica akt Krajowej Rady Komorniczej została powołana do życia na podstawie artykułu 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 24 maja 2006 roku. Krajowa Rada Komornicza w dniu 13 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę nr 319/III w sprawie utworzenia i organizacji składnicy akt […], której paragraf pierwszy brzmi: „Tworzy się składnicę akt w celu przechowywania akt spraw oraz zbędnych urządzeń ewidencyjnych przekazanych przez komorników sądowych zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Szczegółowe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej. reguluje rozporządzenie. Ponieważ rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych nie było do końca precyzyjne Krajowa Rada Komornicza wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z wyjaśnieniem niejasnych kwestii. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, iż: Akta spraw z repertorium KMN reguluje § 6 ust. 3 rozporządzenia, co oznacza, że akta podlegają archiwizacji, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych akt komorniczych; pod pojęciem „egzekucji z udziałem Skarbu Państwa” rozumie się sytuację, w której dłużnikiem jest Skarb Państwa; § 14 rozporządzenia dotyczy wszystkich spraw, a więc i tych przekazanych do archiwów sądowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Z tego względu komornicy sądowi, którzy nie przekazali akt „starych” (tj. zakończonych przed dniem 1 stycznia 2006 r.) do archiwów sądowych, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, zobowiązani są do ich przekazania Krajowej Radzie Komorniczej do przechowania. W dniu 20 sierpnia 2007 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Składnicy Akt Komorniczych Krajowej Rady Komorniczej, która mieści się w Łężycach pod Trójmiastem i jest gotowa na przyjęcie 24 kilometrów bieżących akt spraw komorniczych i zbędnych urządzeń ewidencyjnych zgodnie z art. 37 a i 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Źródło: https://www.komornik.pl/?page_id=193     (proszę skopiować link do schowka, a następnie wkleić do paska adresu)

07.11.2016
strzałka do góry