Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej
Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej


Robert Degen, Jeszcze o instrukcji kancelryjnej, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 45-55


 

 

 

 

"Instrukcje kancelaryjne są od lat elementem polskiej rzeczywistości biurowej. Funkcjonują w niej, mimo że do niedawna nawet organizacje państwowe i samorządowe w Polsce nie były wprost zobowiązane do ich posiadania. Dopiero obowiązująca od 1 XI 2015 r., znowelizowana Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozwinęła niejasne wcześniej zapisy art. 6. Do niedawna zobowiązywał on państwowych i samorządowych aktotwórców do zapewnienia odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony dokumentacji, która w nich powstaje, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych natomiast obligował do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją. Obecnie ustawa mówi wprost, że wspomnianymi instrukcjami, wcześniej nieco enigmatycznymi, są instrukcje kancelaryjne, które określają zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych."

 

 

 

 

 

Źródło: Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki 

19.12.2016
strzałka do góry