Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Status archiwum bieżącego
Status archiwum bieżącego


Marek Konstankiewicz, Status archiwum bieżącego we współczesnym polskim prawie archiwalnym, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 93-104


Fragment wstępu: 

 

 

"Status prawny archiwów bieżących poddany był analizie w artykule Haliny Robótki z 2008 r.1 Autorka zaproponowała rozumienie terminu „archiwum bieżące” jako archiwum przechowującego dokumentację własną – w domyśle – wytworzoną przez tego aktotwórcę, w strukturze którego ono funkcjonuje2 . Celem niniejszego tekstu jest pogłębienie niektórych wątków zasygnalizowanych w cytowanej pracy oraz analiza stanu prawnego, który od jej ukazania się uległ dość istotnym zmianom. Zasadniczym punktem odniesienia jest ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3 , dalej określana jako „ustawa archiwalna”. Dwie rozległe nowelizacje tego aktu prawnego dotyczące w znacznym stopniu przedmiotowych zagadnień zostały przeprowadzone w latach 20074 i 20155 , przy czym ta ostatnia weszła w życie 1 XI 2015 r. (...)"

 

 

 

 

Źródło: Zarządzanie dokumentacją... 

30.12.2016
strzałka do góry