Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego
Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego


Anna Łosowska, Janusz Łosowski, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia 60, s. 479-501, Poznań 2005


"We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywa edukacja, gdyż ludzie
posiadający wiedzę łatwiej dostosowują się do zmieniających się wymagań
pracodawców i skutecznie konkurują na rynku pracy. Wyższe uczelnie starają się
sprostać rosnącym potrzebom w zakresie kształcenia, tworząc nowe kierunki studiów
oraz dostosowując do nowej sytuacji swoje struktury naukowo-dydaktyczne
i administracyjne. Rozwój uczelni, przejawiający się zwiększeniem liczby studentów
oraz rozbudową komórek dydaktycznych i naukowych i administracyjnych,
pociąga za sobą także przyrost dokumentacji, która z registratur trafia do
archiwum uniwersyteckiego.
Jest ono jedną z komórek macierzystej instytucji, nie stanowiąc odrębnej
jednostki i pod tym względem wykazuje pewne podobieństwo do archiwum zakładowego.
Jednak brak samodzielności organizacyjnej stanowi jedyną cechę
wspólną dla archiwum uniwersyteckiego i zakładowego. Natomiast istnieje wię­
cej różnic między nimi. Archiwum uniwersyteckie posiada zagwarantowane ustawowo
prawo wieczystego przechowywania najwartościowszej dokumentacji uniwersyteckiej
(akt kat. A). Jego realizacja pociąga za sobą nie tylko obowiązek
regularnego przejmowania akt z komórek uczelni, ale także opracowania dla potrzeb
użytkowników. Tej ostatniej czynności archiwum szkoły wyższej musi po­
święcać wiele pracy. Zazwyczaj zobowiązane jest do prowadzenia prac o charakterze
naukowym, których nie wymaga się od archiwów zakładowych. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r2005-t60/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r2005-t60-s479-501/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_F_Historia-r2005-t60-s479-501.pdf     (dostęp z 21.05.2017)

21.05.2017
strzałka do góry