Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Opracowanie dokumentacji aktowej
Opracowanie dokumentacji aktowej


Joanna Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10


"Archiwa społeczne (AS) stosują bardzo zróżnicowane metody opracowywania
materiałów archiwalnych, często dalekie od tych, jakie przyjmuje się w archiwach
państwowych. W znacznej mierze wynika to ze specyfiki zbiorów,
sposobu gromadzenia materiałów, jak też kompetencji osób pozyskujących
i opracowujących archiwalia. Zasób archiwów społecznych wyraźnie różni
się pod względem struktury od zasobu archiwów państwowych, w których
dominują zespoły akt związanych z funkcjonowaniem urzędów i przedsię-
biorstw. W AS-ach większość zbiorów stanowią materiały przekazane przez
osoby prywatne oraz instytucje społeczne.
Niestety, często zdarza się, że brak przyjęcia odpowiednich instrukcji
skutkuje nieprawidłowym opracowaniem materiałów, a co za tym idzie,
niemożnością ich udostępniania. Poniżej przedstawione metody opracowania
materiałów aktowych mogą być punktem odniesienia dla już istniejących,
jak i dla dopiero mających powstać archiwów społecznych.
Zasób archiwum tworzą materiały archiwalne. Są one gromadzone,
a następnie opracowywane i udostępniane. Archiwa społeczne przechowują
bardzo różne materiały archiwalne – najczęściej dokumentację aktową, ale
także nagrania, filmy, zdjęcia itd. Wyodrębnia się dwie podstawowe grupy
dokumentów: zbiór archiwalny i zespół archiwalny. Różnią się one od siebie
kryterium, za pomocą którego pogrupowano archiwalia. Zbiór archiwalny to
grupa dokumentów niepochodząca od jednego wytwórcy. Dokumenty łączy
np. podobna treść wynikająca m.in. z zainteresowań osoby lub instytucji
je gromadzącej. Zespół archiwalny to grupa dokumentów pochodzących od
jednego wytwórcy. Rzadziej niż zbiór występuje on w archiwach społecznych. (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/12.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Michalowska.pdf
 
            (dostęp z 21.10.2017) 

21.10.2017
strzałka do góry