Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka na studiach podyplomowych
Archiwistyka na studiach podyplomowych

Większość uczelni ma w swojej ofercie edukacyjnej studia podyplomowe z zakresu archiwistyki. Przeznaczone są one przede wszystkim dla absolwentów innych kierunków studiów zamierzających pracować w archiwach państwowych lub zakładowych, oraz absolwentów historii o specjalności ogólnohistorycznej.


Program podyplomowych studiów archiwistyki może się nieco różnić w zależności od uczelni, zazwyczaj jednak obejmuje takie zagadnienia jak wstęp do archiwistyki, teoria i metodyka archiwalna, historia archiwów polskich, rozwój form kancelaryjnych, zarządzanie dokumentacją współczesną, metodyka kształtowania zasobu archiwalnego, przechowywanie i ochrona archiwaliów, archiwalne bazy danych oraz archiwa w Internecie.


Obecnie coraz częściej mówi się o digitalizacji i elektronicznym obiegu dokumentów. Aby jednak zakrojona na szeroką skalę informatyzacja archiwów mogła spełnić swoje zadania, potrzebny jest wykwalifikowany, w najwyższym stopniu profesjonalny personel. W związku z tym niektóre uczelnie w swojej ofercie edukacyjnej mają również podyplomowe studia archiwistyki w zakresie komputeryzacji i biurowości. Ich organizacja i program mogą się także nieco różnić w zależności od uczelni, zazwyczaj jednak obejmują takie zagadnienia jak wstęp do archiwistyki, zarządzanie dokumentacją współczesną, nowoczesna technologia w biurze i archiwum bieżącym, informacja naukowa, digitalizacja zbiorów, teoria i metodyka w skomputeryzowanych archiwach, dokument elektroniczny, archiwalne bazy danych, archiwa w Internecie. Koszt jednego semestru to ok. 1300 zł., studia trwają rok.


W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się także studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Współczesną. Celem studiów jest wykształcenie archiwisty umiejącego poruszać się w problematyce kancelaryjno-prawnej. W ich trakcie uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: wstęp do archiwistyki, archiwa w Polsce w XX w., ustrój administracyjny w Polsce w XX w., metodyka archiwalna z elementami rozwoju form kancelaryjnych, informatyka archiwalna, zarządzanie dokumentacją współczesną, elementy prawa archiwalnego oraz elementy teorii archiwalnej. Koszt rocznych studiów wynosi 2 600 zł.


Współcześnie także różne niepubliczne szkoły wyższe oferują roczne studia podyplomowe o kierunku archiwistyka praktyczna. Ideą tych studiów jest umożliwienie zainteresowanym prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapoznanie uczestników z nowymi zleceniami instytucji gospodarczych i innych archiwów zakładowych w zakresie porządkowania archiwaliów. W związku z tym ich program jest nastawiony wyraźnie na praktykę i obejmuje zazwyczaj takie zagadnienia jak: przedmiot i zakres archiwistyki, prawodawstwo archiwalne polskie i wybranych krajów europejskich, organizacja archiwów w Polsce i wybranych krajach, rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich, rodzaje współczesnych materiałów archiwalnych ze względu na ich proweniencję, ze szczególnym uwzględnieniem archiwaliów gospodarczych, archiwum zakładowe – status prawny, zasady funkcjonowania, zasady i metody porządkowania i brakowania akt, terminologia archiwalna.


Dokładne informacje o przebiegu studiów i zasadach rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych uczelni.

06.07.2007
strzałka do góry