Archiwistyka_tlo
E-podręcznik. Vademecum.


Kajetan Wojsyk, E-podręcznik. Vademecum


 

"Budowa e-administracjitrwa już dziesiątki lat . Trudno się oprzeć wrażeniu, że usiłujemy osiągnąć cel, którego nie potrafimy dokładnie zdefiniować, a tym samym osiągnąć . To, że nie potrafimy osiągnąć znaczniejszej poprawy jakości naszego życia dzięki wykorzystywaniu informatyki, mając wszelkie po temu możliwości, wydaje się niezrozumiałe . Stosunkowo nieliczne sukcesy pojedynczych podmiotów, które wdrożyły i skutecznie wykorzystują systemy teleinformatyczne są dowodem, że takie systemy daje się budować . Jednak - mimo iż potrafiliśmy zbudować odrębne, silosowe rozwiązania, nie potrafiliśmy ich połączyć w większą całość . Aktualnie obowiązujące prawo - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej zwane RozpKRI) umożliwia interoperacyjność systemów Problemy pojawiają się na styku prawa, mającego głębokie, historyczne zakorzenienie w posługiwaniu się dokumentami papierowymi, oraz współczesnych technologii cyfrowych, umożliwiających posługiwanie się dokumentami elektronicznymi . Zderzenie tych dwóch technicznie różnych „światów” stwarza sytuacje, w których administratywiści (ale nie tylko oni) stają często w obliczu podjęcia decyzji bez poczucia bezpieczeństwa prawnego, bez przekonania, że przyjmowany dokument jest wiarygodny, autentyczny, że może być silnym i niezaprzeczalnym dowodem w sprawie . (...)"

 

 

 

 

 

 

Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/E-podr%C4%99cznik%20Vademecum%20(1).pdf

 

 

                                                                                                          (dostęp z 21.05.2018) 

21.05.2018
strzałka do góry