Archiwistyka_tlo
Nowoczesne interfejsy HMI


Paweł Buchwald, Nowoczesne interfejsy HMI w ułatwianiu dostępu do informacji cyfrowej, w: PTINT, T. XXI, Nr. 1-2 (81-82), Katowice 2013, s. 38-44"Odkąd komputery zostały zaadaptowane do przetwarzania
i prezentowania informacji u¿ytkownikom,
próbuje siê doskonaliæ metody wspó³pracy i korzystania
z gromadzonych treœci za pomoc¹ maszyn cyfrowych
przez cz³owieka. Ze wzglêdu na szeroki zakres
modyfikacji samych treœci, które s¹ przedmiotem
przetwarzania i wizualizacji przez maszyny cyfrowe
dzisiejszych czasów, uleg³ zmianie sposób „komunikowania”
siê cz³owieka z maszyn¹. Pierwsz¹ ewolucj¹ w
dziedzinie komunikacji cz³owieka z komputerem by³o
wprowadzenie interfejsów graficznych i zapocz¹tkowanie
multimedialnej ery prezentowania informacji.
Do tekstowych treœci prezentuj¹cych informacje do-
³¹czy³y treœci video oraz dŸwiêkowe, co umo¿liwi³o oddzia³ywanie
w szerszym zakresie na zmys³y odbiorcy.
Przez lata postêpu technicznego w dziedzinie IT uda³o
siê doprowadziæ do znacznej miniaturyzacji i wzrostu
mocy obliczeniowej urz¹dzeñ cyfrowych. Obecnie prawie
ka¿dy posiada przy sobie telefon komórkowy –
komputer zwany smartfonem, który ma moc obliczeniow¹
porównywaln¹ do najlepszej klasy komputerów
osobistych w minionym dziesiêcioleciu. Dostêp do
najœwie¿szej informacji jest realizowany przez sieci
bezprzewodowe, które w najnowszych technologiach
takich jak LTE oferuj¹ transfery na poziomie 100
Mb/s. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/2013_1-2.pdf
 
                                                           (dostęp z 25.11.2018)
 

25.11.2018
strzałka do góry