Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Archiwum Dokumentów Elektronicznych


Archiwum Dokumentów Elektronicznych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa


Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych, przygotowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, otrzymał rekomendację do dofinansowania w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów spośród 39 złożonych wniosków do realizacji wyłoniono 6 projektów.

Celem programu Polska Cyfrowa jest poniesienie jakości życia dzięki rozwojowi cyfryzacji kraju. Projekty realizowane w ramach programu mają przyczynić się m.in. do zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu oraz rozbudowy systemu e-usług publicznych, pozwalających na korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną za pośrednictwem internetu.

Archiwum Dokumentów Elektronicznych to system teleinformatyczny, który umożliwi przejmowanie oraz przechowywanie przez archiwa państwowe i udostępnianie materiałów archiwalnych wytworzonych w postaci elektronicznej przede wszystkim przez podmioty administracji publicznej.
Obecnie ponad 10 tys. jednostek samorządowych i państwowych jest zobowiązanych do przekazywania materiałów archiwalnych do państwowego zasobu archiwalnego. Materiały te tworzy dokumentacja stanowiąca źródło informacji o wartości historycznej dotyczące działalności państwa polskiego, życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Polski. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne sprawia, że dokumentacja ta coraz częściej wytwarzana jest w postaci elektronicznej.

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych, którego koszt szacowany jest na 14 mln złotych, obejmuje stworzenie infrastruktury teleinformatycznej i technicznej umożliwiającej przejmowanie, przechowywanie w długim czasie oraz udostępnianie e-dokumentacji.
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

25.10.2015
strzałka do góry