Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Podstawowe strategie wyszukiwania informacji
Podstawowe strategie wyszukiwania informacji


Anna Szczepańska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski"ABSTRAKT: W artykule dokonano przeglądu strategii wyszukiwania stosowanych we
współczesnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych. Zaprezentowano sześć
powszechnie używanych strategii: wyszukiwanie proste, strategię formowania klas,
kolejnych klas, podwójnych klas, pomnażanie odwołań oraz indeksów cytowań.
Przedstawiono właściwe dla każdej z tych strategii zasady prowadzenia wyszukiwań
zilustrowane przykładami kwerend przeprowadzonych w bazach danych dostępnych
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w
odniesieniu do jakich problemów wyszukiwawczych użycie danej strategii powinno
przynieść najlepsze efekty oraz z jakich mankamentów należy zadawać sobie sprawę
przy ich stosowaniu."
 
 
 
 
 
Źródło:  http://eprints.rclis.org/15040/1/PODSTAWOWE_STRATEGIE_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf
 
                                                                                                                        (dostęp z 24.02.2018) 

24.02.2018
strzałka do góry