Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Dokumentacja stowarzyszeń
Dokumentacja stowarzyszeń

Dokumentacja stowarzyszeń stanowi w świetle zawartego w rozdz. 4 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. art. 42 niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny, zaś zdaniem prof. Władysława Stępniaka wyrażonym w publikacji "Archiwistyka społeczna", w wyniku rozciągnięcia na jednostki wytwarzające niepaństwowy
ewidencjonowany zasób archiwalny przepisów Rozporządzenia Ministra
Kultury z 16 września 2002, w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad i trybu przekazywania materiałów do archiwów państwowych, doprowadzono do sytuacji, w której wytwórców niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu obowiązywać powinny te same reguły, co wytwórców zasobu państwowego. Obecnie Rozp. powyższe uznaje się za uchylone, zastąpiło je Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 X 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnejhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001743
Szczegółowo warunki i tryb przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny określa z kolei Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001733
Z kolei zasady współpracy archiwów państwowych z twórcami niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego określa Zarządzenie NDAP nr 39 z 26 kwietnia 2018 https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz39_2018.pdf

19.02.2020
strzałka do góry