Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > PRZEPISY KANCELARYJNE I ARCHIWALNE
PRZEPISY KANCELARYJNE I ARCHIWALNE

 

 Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować:
1) instrukcję kancelaryjną;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt;
3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt)
- zwane "przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi"https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarządzanie-dokumentacją/instrukcje-i-wykazy-akt/podstawowe-informacje-o-przepisach-kancelaryjnych-i-archiwalnych

14.06.2020
strzałka do góry