Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ W ADMINISTRACJI: ZAGADNIENIA PRAWNE
ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ W ADMINISTRACJI: ZAGADNIENIA PRAWNE

Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2014

 

Publikacja w wersji elektronicznej.

 

"Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych
i  społecznych,  z  którymi  styka  się  pracownik  administracji  podczas wykonywanej  pracy.  Do
tych  czynników należą  bez wątpienia  miejsce  pracy,  w  tym  stanowisko  pracy',  relacje  inter­
personalne  na  które składa  się  przepływ  informacji  pomiędzy pracownikami  oraz wzajemna
komunikacja  (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak  i  pomiędzy współpracow­
nikami).  Oczywiście to jak działa  urzędnik jest wypadkową jego wiedzy,  zdolności,  doświad­
czenia  oraz  indywidualnych  cech  charakteru,  aczkolwiek  nie  bez  znaczenia  są  znajomość
prakseologii, etyki,  pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii,
teorii  rozwoju  lokalnego i  regionalnego,  gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym  kadr
administracji  publicznej2.  Wszystko to  pozwala  na  zrozumienie  istoty  pracy w administracji,
a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez
administrację wobec obywateli
Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­
sko pracy urzędnika czy szerzej  pracownika administracji. [...]"


https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5658/1/Ziolkowska_Organizacja_pracy_biurowej_w_administracji.pdf

 

(dostęp z 2.10.2021)

02.10.2021
strzałka do góry