Archiwistyka_tlo
Akta sądowe

Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 5 maca 2004 r. w sprawie przechowywania akt sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. z 2004, nr 46, poz. 443, z późn. zm.) z uwzględnieniem jego nowelizacji z 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz. 469, par. 1)


W myśl zmienionego par. 26 ust. 2 i 27 ust. 2 zaliczanie akt spraw typowych do kategorii A oraz przewodniczenie komisji powołanej w celu przeprowadzenia czynności związanych z brakowaniem akt może być powierzane odtąd nie tylko sędziom, ale również referendarzom sądowym lub asystentom sędziów. Z kolei na podstawie nowo dodanego ust. 1a do par. 26 do wykonania czynności zaliczenia akt sprawy do odpowiedniej kategorii po zakończeniu postępowania prezes sądu może wyznaczyć referendarza sądowego, asystenta sędziego, a w wyjątkowych przypadkach kierownika sekretariatu.


Nowelizacja weszła w życie 3 maja 2013 r.
Źródło: Konstankiewicz Marek, Przegląd ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część LI), ABC Archiwisty Zakładowego, w: Archiwista Polski, wyd. SAP, Nr 1 (73), Bydgoszcz 2014, s. 104.


13.06.2014
strzałka do góry