Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Księgi wieczyste w systemie informatycznym
Księgi wieczyste w systemie informatycznym

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013, poz. 1411)


Zamknięcie księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym polega na zamieszczeniu odpowiednich zapisów we właściwych polach w strukturze księgi (par. 128) i na wyłączeniu możliwości dokonania wpisu lub adnotacji w jakimkolwiek polu zamkniętej księgi wieczystej (par. 129). W myśl par. 127 ust. 2 akta księgi wieczystej zamkniętej przechowuje się w archiwum ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktur ksiąg wieczystych prowadzoych w systemie informatycznym, w oddzielnej części pomieszczenia. Niedopuszczalne jest wydanie zarządzenia o usunięciu zamkniętych ksiąg wieczystych z systemu informatycznego lub o zniszczeniu akt tych ksiąg (par. 127 ust. 3).

 

 

 

Źródło: Konstankiewicz Marek, Przegląd ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (część LI), ABC Archiwisty Zakładowego, w: Archiwista Polski, wyd SAP, Nr 1(73), Bydgoszcz 2014, s. 106 

20.06.2014
strzałka do góry