Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Projekt nowelizacji ustawy archiwalnej
Projekt nowelizacji ustawy archiwalnej


Ujednolicenie zasad gromadzenia i zarządzania archiwaliami, kontroli postępowania z nimi oraz zharmonizowanie pracy z dokumentacją papierową i elektroniczną zakłada projekt nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który 24 września był przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych komisji kultury i środków przekazu oraz administracji i cyfryzacji. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego założenia do projektu nowelizacji ustawy przedstawił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.
Celami projektowanej nowelizacji są w szczególności:

- ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia dokumentacji w postaci elektronicznej i w postaci papierowej;

Przygotowana nowelizacja ma zharmonizować przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z przepisami innych aktów prawnych, zwłaszcza znowelizowaną w 2010 i 2014 r. ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, znowelizowanym Kodeksem postępowania administracyjnego, czy znowelizowaną ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

- uproszczenie zasad gromadzenia i zarządzania dokumentacją powstającą w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa, poprzez likwidację archiwów wyodrębnionych w komórkach organizacyjnych znajdujących się podmiotach publicznych, które zajmują się ww. zadaniami, w związku z liberalizacją przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;

- uporządkowanie podstaw prawnych do wydania aktów wewnętrznych, takich jak instrukcje kancelaryjne, archiwalne, czy wykazy akt oraz uporządkowanie trybu ich wprowadzenia;

- umożliwienie organom jednostek samorządu terytorialnego wprowadzania w jednostkach podległych lub nadzorowanych przepisów regulujących sferę kancelaryjną oraz kwestie organizacji i funkcjonowania archiwów tych jednostek – obecnie każda samorządowa jednostka organizacyjna musi te zagadnienia regulować samodzielnie;

- umożliwienie wykonywania czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzania niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego;

- uporządkowanie przepisów dotyczących statusu pracowników archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;

- unormowanie kompetencji organizatorskich ministra kultury i dziedzictwa narodowego w stosunku do archiwów państwowych, tak aby mógł on nie tylko tworzyć i likwidować te jednostki, ale też je łączyć;

- stworzenie podstawy prawnej dla regulacji w odniesieniu do materiałów archiwalnych przejmowanych przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych, z uwagi na rosnące znaczenie społeczne tych jednostek oraz wartość wytwarzanej przez nie dokumentacji jako źródła wiedzy historycznej w przyszłości.

Komisje sejmowe skierowały projekt  ustawy do podkomisji. 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

06.10.2014
strzałka do góry