Archiwistyka_tlo
Akta hipoteczne


Mieczysław Bandurka, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, w: Archeion, t. 97, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 137-140


Fragment wstępu: 
 
 
"Zgodnie z zapisem w ustawie o hipotece, ksie˛gi hipoteczne wprowadzono po to, ,,aby
wszelkie czynnos´ci mie˛dzy z˙yja˛cymi, kto´rych skutkiem ma byc´ przeniesienie własnos´ci
do´br nieruchomych, s´cies´nienie, obcia˛z˙enie, uwolnienie od obcia˛z˙en´ tej własnos´ci;
wszelkie podobne czynnos´ci, kto´re sie˛ s´cia˛gaja˛ do praw hipotekowanych’’ były zapisywane
w tych ksiegach.
Duza ilość akt hipotecznych, a jednoczes´nie olbrzymia ich wartos´c´ naukowa i dowodowa
sprawiły, z˙e w ostatnim okresie akta te stały sie˛ przedmiotem wielkiego zainteresowania
ze strony historyko´w, architekto´w, geodeto´w, konserwatoro´w zabytko´w itp.
Powaz˙nie tez˙ wzrosły zapotrzebowania dla celo´w administracyjno-maja˛tkowych, co
sprawiło, z˙e mie˛dzyarchiwalny zespo´ł naukowy, w ramach planu badawczego koordynowanego
przez Zakład Naukowy Archiwistyki, postanowił zaja˛c´ sie˛ metoda˛ ich
opracowania, by uz˙ytkownikom ułatwic´ w nich poszukiwania."
 
 
 
 
 
Źródło: Archeion, t. 97 

05.09.2016
strzałka do góry