Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Działalność gospodarcza w świetle przepisów prawa
Działalność gospodarcza w świetle przepisów prawa

Zanim podejmiemy decyzję o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, powinniśmy koniecznie zastanowić się co ma być jej przedmiotem oraz w jakiej formie prawnej najlepiej działać.


Tutaj do wyboru mamy takie formy prowadzenia działalności jak:
• przedsiębiorca indywidualny (osoba fizyczna prowadząca działalność);
• wspólnik spółki cywilnej (osoba fizyczna prowadząca działalność i jednocześnie strona umowy spółki cywilnej);
• spółka jawna;
• spółka partnerska;
• spółka komandytowa;
• spółka komandytowo-akcyjna;
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
• spółka akcyjna.


Każdy indywidualny przedsiębiorca, jak i wspólnik spółki cywilnej, powinien przede wszystkim postarać się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy dla jego miejsca zamieszkania urząd gminy lub miasta. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników dokonuje zgłoszenia o wpis do ewidencji z osobna i uiszcza osobno opłatę.


Przy okazji można również złożyć wniosek o nadanie numeru REGON oraz numeru NIP. Organ ewidencyjny, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent, powinien przesłać te wnioski do właściwego urzędu statystycznego oraz urzędu skarbowego.


Następnie należy założyć rachunek bankowy. Trzeba też dokonać wyboru formy opodatkowania oraz zarejestrować się jako podatnik VAT. Sprawy z tym związane reguluje Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa o VAT.


Do innych formalności związanych z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej należy przede wszystkim wyrobienie pieczęci firmowej, która jest niezbędna w obrocie gospodarczym, i powinna zawierać oznaczenie firmy, dane teleadresowe, NIP oraz REGON. Niektóre rodzaje działalności wymagają także uzyskania koncesji lub zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.


W przypadku własności nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności, musimy także płacić podatek od nieruchomości.


Jeżeli rozpoczynamy działalność, jesteśmy również zobowiązani do zawiadomienia na piśmie w terminie 30 dni właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.


Natomiast formalności związanych z rozpoczęciem działalności w formie spółki jest znacznie więcej. Konieczna jest wizyta u notariusza, gdyż wszystkie umowy spółek, z wyjątkiem spółki jawnej, są sporządzane w formie aktu notarialnego. Z kolei w urzędzie skarbowym należy dodatkowo złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak ze względu na skomplikowane procedury związane z zakładaniem spółek, najlepiej jest skorzystać tutaj z pomocy prawnika.

28.04.2008
strzałka do góry