Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Struktura dokumentów elektronicznych
Struktura dokumentów elektronicznych

Ustalenie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Informacje o dokumencie:
Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).


Zmiany objęły artykuł 1,5 i 16 ustawy archiwalnej.
W szczególności do artykułu 3 dodano:
- ust. 2a w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, a także potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych".
- ust. 2b w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w szczególności zasady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i długotrwałego ich przechowywania".
- ust. 2c w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych".

Niniejszy dokument wychodzi naprzeciw potrzebie ustalenia niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych wyrażonej w artykule 5 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami).

Źródło: ze wstępu dokumentu.

12.01.2007
strzałka do góry