Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Wstępny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wstępny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z prośbą o konsultacje w sprawie projektu nowej ustawy archiwalnej dyrektor NDAP dr Sławomir Radoń wystąpił do Stowarzysznia Archiwistów Polskich. Kluczem do powodzenia konsultacji miały być odpowiedzi na 17 pytań i problemów. Wnioski i postulaty oddziałów SAP miały zostać przesłane do 15 marca 2007 r. do Biura Zarządu SAP. Opracowany materiał w formie stanowiska ma zostać przekazany przez Prezydium Zarządu Głównego dyrektorowi NDAP. 


Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 673 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokumentacja wytwarzana i gromadzona przez organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej "ustawą", dzieli się na:
 1) materiały archiwalne - wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego;
 2) dokumentację niearchiwalną - inną dokumentację, niestanowiącą materiałów archiwalnych.
§ 2. Sposób oznaczania kategorii archiwalnej dokumentacji, o której mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Rzeczową klasyfikację ze względu na zadania oraz kwalifikację archiwalną dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania, wytwarzanej i gromadzonej przez organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, zawiera jednolity rzeczowy wykaz akt, zwany dalej "wykazem akt".
2. Wykaz akt w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stanowi podstawę rejestracji i gromadzenia dokumentacji w akta spraw.
3. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, wykaz akt w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wprowadzają:
 1) ministrowie i inne centralne organy państwowe dla urzędów ich obsługujących oraz kierownicy centralnych państwowych jednostek organizacyjnych - w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych;
 2) niewymienione w pkt 1 organy administracji państwowej i kierownicy niewymienionych w pkt 1 jednostek organizacyjnych - w porozumieniu z dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego.
4. W uzasadnionych przypadkach podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, mogą wprowadzić wykaz akt dla nadzorowanych i podległych jednostek organizacyjnych, w trybie określonym w ust. 3 pkt 1.
5. Przykładowy wykaz akt typowych dla organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, służący za podstawę ustalenia właściwego wykazu akt, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wykaz akt powinien uwzględniać także zadania danej jednostki organizacyjnej (organu) nie objęte przykładowym wykazem akt typowych..
6. Samorządowe jednostki organizacyjne stosują przykładowy wykaz akt typowych, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio oraz wprowadzają w trybie, o którym mowa w ust. 3 i 4.

Cały tekst projektu w załączniku.

23.03.2007
strzałka do góry