Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > PRACOWNIA GEOINFORMACJI HISTORYCZNEJ
PRACOWNIA GEOINFORMACJI HISTORYCZNEJ

"Pracownia Geoinformacji Historycznej powstała na mocy decyzji Rektora KUL z 5 grudnia 2012 roku. Do jej zadań należy gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących:
⇒ historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej),
⇒ rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna)
⇒ rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego (geografia kultury, geografia humanistyczna) Głównym celem Pracowni jest porządkowanie informacji w czasowo-przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnienie w postaci serwisów internetowych (web-GIS, geoportale historyczne). Budowany w ten sposób zasób danych geograficzno-historycznych służy badaczom z kraju jak również spoza granic Polski do prowadzenia badań naukowych. Kadra naukowa skupiona wokół Pracowni prowadzi także działałność dydaktyczną na specjalizacji z geoinformacji dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizuje konferencje, bierze udział we współpracy naukowej, przygotowuje i realizuje projekty badawcze"


 

 

https://hgis.kul.pl/

 

(dostęp z 6.08.2021)

06.08.2021
strzałka do góry