Archiwistyka_tlo
SEKCJA EDUKACJI ARCHIWALNEJ SAP

"Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP zrzesza osoby, które zainteresowane są kwestiami z zakresu kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji oraz edukacji archiwalnej adresowanej do ogółu społeczeństwa, a realizowanej w formie lekcji archiwalnych, warsztatów, prelekcji, spotkań edukacyjnych. Są to osoby, dla których budowanie relacji z otoczeniem, promocja archiwów i popularyzacja ich zasobu są bardzo istotnym elementem pracy zawodowej. Celem SEA jest podnoszenie świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego archiwistów a także realne oddziaływanie na zakres edukacji archiwalnej w Polsce. Wśród form działalności należy wyróżnić organizację i udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne studentów archiwistyki w podejmowanych inicjatywach, liczne publikacje z zakresu edukacji i promocji archiwów. Sekcja w swych działaniach współpracuje z Forum Edukatorów Archiwalnych."


https://sap.waw.pl/sekcje/sekcja-edukacji-archiwalnej/

 

(dostęp z 25.04.2023)

25.04.2023
strzałka do góry