Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > LIKWIDACJA FIRMY - CO ZROBIĆ Z DOKUMENTACJĄ FIRMY W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI?
LIKWIDACJA FIRMY - CO ZROBIĆ Z DOKUMENTACJĄ FIRMY W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI?

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od blisko 30 lat, zajmuje się profesjonalnym zabezpieczaniem dokumentacji polikwidacyjnej. Nasza działalność prowadzona jest na podstawie

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217)

– tekst obowiązujący od 25 marca 2019 r.

Zgodnie z Art. 51a. ustawy archiwalnej:

  1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej „dokumentacją”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „rejestrem”.
  2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana także przez:
    1. archiwa państwowe;
    2. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.


https://sap.waw.pl/likwidacja-firmy/

 

(dostęp z 26.06.2023)

26.06.2023
strzałka do góry