Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ. ORGANIZACJA ARCHIWUM W SP ZOZ
POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ. ORGANIZACJA ARCHIWUM W SP ZOZ

 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej. Organizacja archiwum w sp zoz, Fundacja Rozwoju Demokracji lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 3 sierpnia 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 31 lipca  2023 r.)

 

 

"Samorządowe jednostki organizacyjne, a więc i ZOZ-y, zasady postępowania z dokumentacją wywodzą z Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z art. 6 Ustawy, podmioty państwowe i samorządowe zobowiązane są zapewnić powstającej, nadsyłanej i składanej w nich dokumentacji odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniom bądź utratą. W tym celu - w uzgodnieniu z archiwami państwowymi - określają instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną. Szczególnie w trzecim z wymienionych dokumentów zawarte są regulacje w zakresie przechowywania dokumentacji zakończonej i określone zadania dla tzw. archiwum podmiotu. Od ustalenia faktu, czy w podmiocie funkcjonuje składnica akt, czy archiwum zakładowe oraz zdefiniowania ich zadań, rozpocząć należy organizowanie przestrzeni do przechowywania akt zamkniętych. Kluczową sprawą jest odpowiednie przygotowanie lokalu, ale i pracowników, do realizacji wyznaczonych im obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zasady organizacji archiwizacji akt w SP ZOZ oraz obiegu i postępowania z dokumentacją, zgodnie z regułami ujętymi w przepisach kancelaryjno-archiwalnych. Treść i zakres normatywów i prawa archiwalnego stanowią odrębne i złożone zagadnienia, warte pogłębionej analizy. Ponadto, prowadząca szkolenie, ekspert z zakresu archiwistyki, wskaże kryteria wartościowania dokumentacji medycznej oraz omówi kryteria wyboru materiałów archiwalnych z dokumentacji medycznej."


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/postepowanie-z-dokumentacja-w-jednostkach-opieki-zdrowotnej/60449

 

(dostęp z 17.07.2023)

17.07.2023
strzałka do góry