Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Czynniki rozwoju elektronicznej administracji
Czynniki rozwoju elektronicznej administracji


Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, w: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Nr 42, wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, ss. 282"Rozwój nowych technologii, zwłaszcza technologii informacyjno-komunikacyjnych1
, jak dotąd nie ma sobie równych w  historii postępu technologicznego.
Wśród nich znaczącą rolę odgrywa internet jako medium ponowoczesne, gdyż stanowi
tkankę naszego życia. „Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać
za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była elektryczność w erze przemysłowej, to
Internet, z uwagi na jego zdolność do przekazywania siły informacji na wszystkie
sfery ludzkiej działalności, można by porównać zarówno do sieci energetycznej,
jak i silnika elektrycznego” (Castells 2003, s. 11). Dokonujący się postęp technologiczny
prowadzi do przemian społeczno-gospodarczych określanych m.in.
mianem trzeciej fali (Toffler 1996) lub jednego z dziesięciu „megatrendów” zmieniających
nasze życie (por. Naisbitt 1997). Jednakże mamy do czynienia z pewną
wręcz paradoksalną sytuacją, w której „poziom zachodzących zmian jest tak
zasadniczy, a równocześnie tak nieuchwytny, że mamy tendencje, by go nie dostrzegać.
Jeśli zaś go dostrzegamy, traktujemy jako coś oczywistego i w konsekwencji
ignorujemy” (Naisbitt 1997, s. 31). Toteż zmiany wywołane przez rozwój
nowych technologii, głównie internetu, wydają się mieć inny (niż dotychczasowe
odkrycia technologiczne) i trudniejszy do uchwycenia wpływ nie tylko na gospodarkę,
ale i na społeczeństwo, a ostatecznie na niemal wszystkie dziedziny życia
i działalności człowieka. Podkreśla to S. Sassen (2007, s. 178), stwierdzając, że
„wzrost znaczenia digitalizacji jest nowym źródłem ważnych przeobrażeń spo-
łecznych, musimy uczynić ją jedną z sił napędowych trwałego i sprawiedliwego
rozwoju”. Nowe technologie to także, a może i przede wszystkim, rewolucja
w dziedzinie komunikacji (por. Goban-Klas, Sienkiewicz 1999; van Dijk 2010).
Przecież jeszcze w  historii myśli technicznej nie istniało takie medium, które
pozwalałoby porozumiewać się wielu z wieloma w wybranym przez nich czasie
i na globalną skalę (por. Castells 2003). (...)"
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/PERDA_CZYNNIKI_ROZWOJU_EGOV%20(5).pdf
 
 
                                                                                                                                      (dostęp z 12.05.2018) 

12.05.2018
strzałka do góry