Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

"Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika”, jest czasopismem naukowym ukazującym się od 2011 roku. Pismo jest wydawnictwem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W roku 2018 rocznik „Media i Społeczeństwo” został przekształcony w półrocznik.

Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną pisma, a obecnie honorową przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta. Redaktorem naczelnym jest (od 2017 roku) prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (filolog polski, literaturoznawca), funkcję zastępców red. naczelnego pełnią dr Patrycja Bałdys (socjolog) i dr Katarzyna Piątek (socjolog).

W skład Rady Naukowej wchodzą medioznawcy, socjolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych z kraju i zagranicy. Radzie przewodniczy prof. zw. dr hab. Maciej Kawka.

W piśmie publikowane są artykuły o tematyce społecznej i medialnej w szerokim rozumieniu tych terminów. Kolejne numery poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym numerze są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Analizy, szkice, artykuły recenzje, raporty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom."


https://mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

(dostęp z 21.08.2023)

21.08.2023
strzałka do góry