Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwista Polski, Rok XVII, Nr 2 (66), wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2012, ss. 124
Archiwista Polski, Rok XVII, Nr 2 (66), wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2012, ss. 124


 


Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij. Skierowany jest przede wszystkim do członków SAP-u, pracowników archiwów  państwowych i zakładowych, oraz studentów archiwistyki  pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Jego drugi tegoroczny numer podzielony został na cztery działy tematyczne zawierające czternaście tekstów, poprzedzonych zaproszeniem na VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 5-7 września bieżącego roku we Wrocławiu pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”,  i uzupełniony informacją o usługach SAP, jego oddziałach oraz kartą prenumeraty.

W dziale pierwszym „Studia i materiały” znaleźć można artykuł Anity Młynarczyk-Tomczyk poświęcony działalności naukowej i popularyzacyjnej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i jego filii w latach 1958-1966, tekst Huberta Mazura przedstawiający archiwa parafialne w dekanacie Kije w świetle wizytacji z 1782 r., sprawozdanie Waldemara Chorążyczewskiego dotyczące kształcenia archiwistów w UMK w latach 2001-2011, artykuły Marty Szaduro „Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w świetle ankiet studenckich” oraz Janusza Tandeckiego „ Rozwój toruńskiej archiwistyki”, natomiast naukowy dorobek toruńskich archiwistów w minionym dziesięcioleciu przedstawiła w swoim artykule Wanda Roman.

Dział drugi zatytułowany „ABC archiwisty zakładowego” zawiera kolejną część przygotowanego przez Marka Konstankiewicza wykazu ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją.

W dziale trzecim znajdują się recenzje prac Kamila Zeidlera „Prawo ochrony dziedzictwa kultury” autorstwa Dariusza Matelskiego oraz pracy pod red. W. Chorążyczewskiego, J. Tandeckiego i współpr. K. Kopińskiego „Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny” autorstwa Agnieszki Gut.

Zamykająca numer kronika zawiera tekst Lucyny Harc poświęcony wrocławskiemu oddziałowi SAP w bieżącym roku, sprawozdanie Katarzyny Madejskiej z konferencji odbywającej się w dniach 14-16 marca br. w Czeskich Budziejowicach, wspomnienie Jana Riabinina w 70. rocznicę śmierci autorstwa Agnieszki Konstankiewicz, sprawozdania Katarzyny Pepłowskiej  z obchodów 60-lecia toruńskiej archiwistyki oraz Krzysztofa Stryjkowskiego z Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów odbywającej się w Toledo w dniach 24-29 października 2011 r.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy artykuł ma swoje streszczenie w języku angielskim, również  spis treści jest przetłumaczony na język angielski. Tytuły poszczególnych artykułów dobrze odzwierciedlają ich treść, a  same artykuły zostały zaopatrzone w przypisy. Czasopismo posiada poręczny format i ciekawą szatę graficzną. 

Kwartalnik jako pismo branżowe archiwistów odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania społeczności archiwalnej, a dzięki działowi  poświęconemu problematyce archiwów zakładowych może stanowić kompendium wiedzy o przedpolu archiwalnym.

 

10.07.2012
strzałka do góry