Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archives in the New Age
Archives in the New Age


Archives in the New Age. The Strategic Problems of Automatization of Archives. Papers of the International Conference


Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference, Warsaw, September 28-29, 2001,
ed. by E. Rosowska, Warszawa 2002, ss. 240, 
ISBN 83-86643-99-4  
cena 42,50 zł
Publikacja zawiera materiały przedstawione w trakcie obrad VII Międzynarodowej Konferencji Archiwów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Przedmiotem obrad była wymiana doświadczeń między uczestnikami-reprezentantami archiwów europejskich na następujące tematy: możliwości stwarzane archiwom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej dzięki programom pomocowym oferowanym przez Cultivate CEE; wykorzystanie komputerów i sieci informatycznych w codziennej pracy archiwów, zarówno w zakresie zarządzania archiwami, jak i opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych oraz informacji o nich, archiwa a społeczeństwo informacyjne. Publikacja przygotowana w dwujęzycznej wersji językowej: angielskiej i rosyjskiej. Publikacja daje możliwość zapoznania się z najnowszymi doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii komputerowych na użytek archiwistów i użytkowników archiwów.

Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference, Warsaw, September 28-29, 2001, ed. by E. Rosowska, Warsaw 2002, 240 pages, 
ISBN 83-86643-99-4
PLN 42.50, 
This publication comprises materials presented in the course of the proceedings of the 7th International Conference of Archives of Central and Eastern Europe organised by the Head Office of State Archives. Subjects of the Conference proceedings included the following ones: opportunities offered to archives from Central and Eastern Europe thanks to assistance projects within the Cultivate CEE Programme; use of computers and information networks in everyday operations of archives, both in respect to the management of archives as well as regards the elaboration and availability of archive materials and related information; archives and the Information Society. The publication has been prepared in two language versions: English and Russian; of interest due to the possibility to learn most recent practices relating to the application of computer technology to the benefit of archivists and users of archives. 
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

14.06.2015
strzałka do góry