Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej
Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej


Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2015 


Abstrakt:

 

" Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i aneksów.

 Pierwszy rozdział, Zarys dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawia jego historię, organizację i rozwój od 1919 roku do 2014. W dalszej części opisane zostały trudne lata 1939-1945 (okres działalności tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich i Reichsuniversität Posen) oraz wznowienie działalności i rozwój Uniwersytetu po 1945 roku.

 Kancelaria Uniwersytetu. Organizacja i funkcjonowanie to drugi rozdział. Omówiono tutaj rolę dziennika podawczego i jego zmiany, obieg dokumentacji i jej rodzaje, znaczenie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt. 

 Trzeci rozdział opisuje Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej Archiwum UAM) – jego historię, organizację, rozwój. W końcowej części rozdziału przedstawione zostały sylwetki kierowników Archiwum oraz opisane zostały kwestie związane z pozostałym personelem. 

 Czwarta cześć pracy Zarządzanie dokumentacją szkoły wyższej. Funkcje i nowe zadania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu traktuje o funkcjach i zadaniach Archiwum UAM. Są to: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, udostępnianie i brakowanie dokumentacji. Opisane zostały także nowe funkcje archiwów: edukacyjna, informacyjna i popularyzacja. 

 Ostatni rozdział stanowi charakterystykę zasobu przechowywanego w Archiwum UAM. Całość zgromadzonej dokumentacji jest podzielona na: akta Uniwersytetu Poznańskiego (1919–1939), materiały Reichsuniwersität Posen i dokumetacja wytworzona po 1945 roku."

 

 

 

 

 

Źródło:  https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/12997

16.01.2017
strzałka do góry