Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwista Polski, Nr II (50), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, s. 110
Archiwista Polski, Nr II (50), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, s. 110

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.


Drugie tegoroczne wydanie kwartalnika prezentuje w pięciu działach tematycznych artykuły, recenzje, omówienia i wspomnienia, oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych.


Pierwszy dział, zatytułowany ”Studia i materiały”, otwiera część I artykułu Małgorzaty Borkowskiej pt. „Przygoda archiwalna”, w którym autorka opisuje swoje badania nad aktami klasztorów żeńskich. Następującym po nim artykułem jest artykuł Rafała Jaworskiego „Sprawa przywileju Alexandra na sejmie warszawskim 1563 r. a geneza pierwszej polskiej ustawy archiwalnej”. Kolejny artykuł autorstwa Agnieszki Kochańskiej został poświęcony dokumentacji audiowizualnej w zasobie szczecińskiego oddziału Archiwum TVP S.A., gdzie autorka na podstawie własnego doświadczenia prezentuje problemy związane z tego typu dokumentacją. Ostatnim artykułem w tym dziale jest tekst autorstwa Marcina Chlebionka z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, prezentujący dziewiętnastowieczne pieczęcie królów pruskich związane z polskim terytorium.


W stałym dziale tematycznym „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentuje część XXVIII wykazu najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją.


W dziale trzecim zawierającym recenzje i omówienia, Paulina Rumińska recenzuje pracę ks. Pawła Wolnickiego „Procesy archiwotwórcze w strukturach administracyjnych diecezji częstochowskiej, a Marcin Chlebionek omawia nr 14 Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego oraz prezentuje przegląd piśmiennictwa archiwistycznego.


Dział czwarty, stanowiący kronikę, zawiera trzy teksty, z których pierwszy autorstwa Anny Modzelewskiej jest sprawozdaniem z prac Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy za rok 2007, drugi Pawła Guta został poświęcony sesji Heraldyki Kościelnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a ostatni z nich autorstwa Marleny Jabłońskiej stanowi relację z Wiosennych Spotkań Archiwalnych II, poświęconych Public Relations w archiwach.
Ostatni, kończący wydanie dział „In memoriam” zawiera wspomnienie pośmiertne znakomitej archiwistki Anny Poniatowskiej autorstwa Anny Łazarek, oraz dwa teksty, pierwszy autorstwa Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej i Anny Łosowskiej, drugi Jolanty Matuszek,  poświęcone zmarłej niedawno Marii Wandzie Mróz.


Podobnie jak poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.


Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty.

 
Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

21.07.2008
strzałka do góry