Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwista Polski, Nr I (49), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Archiwista Polski, Nr I (49), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Archiwista Polski, Nr I (49), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, ss. 110.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.

 


Pierwszy tegoroczny numer kwartalnika otwiera podsumowanie V Powszechnego Zjazdu Archiwistów w Olsztynie autorstwa Danuty Kasperek. Kolejnym artykułem, tym razem stanowiącym zapowiedź XVI Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur, jest tekst autorstwa Waldemara Chorążyczewskiego „Archiwa, zarządzanie i rozwój: planując przyszłe społeczeństwo”.

Podobnie jak poprzednie wydania, również i niniejsze zostało podzielone na stałe działy tematyczne. Pierwszy dział nosi tytuł „Studia i materiały” i zawiera sześć artykułów, z których na szczególną uwagę zasługuje artykuł Mariusza T. Korejwo pt. „Moralność socjalistyczna – scenariusze świeckich obrzędów”. Kolejnymi artykułami w tym dziale są: Agnieszki Figury „Akta Krajowej Rady Sądownictwa w zasobie Archiwum Prezydenta RP w latach 1990-2006”, Danuty Mróz „Wartość źródłowa akt prokuratur sądów apelacyjnych dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie zespołu archiwalnego Prokuratury Sądu Apelacyjnego w Toruniu”, Roberta Kisiela „Identyfikacja autora Korespondencji politycznej z Wrocławia do Generała Komarzewskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych”, część III artykułu Anieli Przywuskiej „Kociewskie wsie: Stara, Kościelna i Leśna Jania. Wybrane problemy z zakresu historii do 1920 roku”, oraz III część tekstu ks. Jana Wiśniewskiego „Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego w świetle wizytacji biskupich XVII-XVIII wieku”. W dziale „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz prezentuje wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją, stanowiący XXVII część cyklu. Kolejny dział poświęcony został recenzjom i omówieniom. Znajdziemy tutaj recenzje Toruńskich Spotkań Dydaktycznych, t. 4, Muzea i archiwa w edukacji historycznej autorstwa Chrystiana Chyrkowskiego, oraz Roberta Degena „Przegląd piśmiennictwa archiwistycznego”. Ostatni, czwarty dział tematyczny zawiera kronikę. Składają się na nią trzy teksty, z których pierwszy stanowi sprawozdanie z I Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych autorstwa Katarzyny Gerc i Pauliny Ławniczak, drugi autorstwa Władysława Stępniaka jest sprawozdaniem z XL Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu (CITRA) w Quebec, a trzeci autorstwa Marleny Jabłońskiej zawiera sprawozdanie z działalności toruńskiego oddziału SAP za rok 2007. Tak jak i poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.

Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty

Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

21.05.2008
strzałka do góry