Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Archiwista Polski, Nr IV (52), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008
Archiwista Polski, Nr IV (52), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.


Wydanie otwiera laudacja Kazimierza Kozłowskiego poświęcona wybitnemu historykowi i archiwiście prof. Władysławowi Stebelskiemu. Tekst laudacji dopełnia wykaz publikacji Jubilata. Olbrzymi dorobek naukowy i wybitne osiągnięcia Jubilata znalazły także uznanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, któremu dał wyraz w skierowanym do uczonego liście gratulacyjnym. Ostatnim z tekstów poświęconych postaci prof. Władysława Stebelskiego jest „Postscriptum” autorstwa prof. Jarosława Porazińskiego.


W czterech działach tematycznych czwartego tegorocznego wydania kwartalnika przedstawiono artykuły, recenzje i omówienia, wykaz najważniejszych aktów prawnych oraz sprawozdania. Swoistym dopełnienie części merytorycznej wydania jest dział piąty o charakterze wspomnieniowym.


Pierwszy dział, zatytułowany ”Studia i materiały”, otwiera artykuł Władysława Stępniaka pt. „Archiwa-państwo-naród. Dwieście lat na straży pamięci narodowej” poświęcony dwóchsetletniej historii centralnych instytucji archiwalnych. Kolejny tekst stanowi część III artykułu Małgorzaty Borkowskiej pt. „Przygoda archiwalna”, w którym autorka opisuje swoje badania nad aktami klasztorów żeńskich. Dział zamyka tekst Agnieszki Rosy przedstawiający funkcję propagandową wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej i  ich rolę w kształtowaniu polityki historycznej państwa.


W stałym dziale tematycznym „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentuje część XXX wykazu najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją.


Dział „Recenzje i omówienia” zawiera przegląd piśmiennictwa archiwistycznego autorstwa Roberta Degena z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz tekst Pawła Guta „O Nowej monografii z badań nad archiwaliami pruskimi”.


Dział czwarty, stanowiący kronikę, zawiera sprawozdania Pawła Guta z 78 Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Erfurcie,  Pauliny Ławniczak z międzynarodowej konferencji w Bukareszcie poświęconej zagadnieniom administracji wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości w kontekście integracji europejskiej i globalizacji, Bożeny Kierzkowskiej z Jubileuszu 60-lecia Archiwum UMK oraz relację Marcina Chlebionka z konferencji w Pobierowie poświęconej wsi w heraldyce i sfragistyce polskiej.


W dziale piątym „Ad memoriam” znajduje się wspomnienie prezesa krakowskiego oddziału SAP Adama Cieślaka autorstwa M. M. Tytko.
Podobnie jak poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.
Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty.

Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

19.01.2009
strzałka do góry