Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwizacja stron internetowych
Archiwizacja stron internetowych


Przemysław Michalak, Krzysztof Lange, Archiwizacja stron internetowych szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych, Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Legnica 2006"Rozwój technologii informacyjnych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach
informatycznych, takich jak rozwój globalnej sieci internetowej stawia przed archiwistyką
nowe wyzwania. Gwałtowny rozwój stron internetowych powoduje, Ŝe stają się one istotnym
elementem Ŝycia społeczeństwa, przez co ich wartość źródłowa ciągle wzrasta. Stwarza to
konieczność zajęcia się problemem archiwizacji stron WWW. Problem ten dotyczy równieŜ
uczelni wyŜszych i instytucji kulturalnych, których Ŝycie coraz częściej i coraz dokładniej
prezentowane jest na stronach internetowych. Celem niniejszego referatu będzie próba
przeglądu problemów związanych z zagadnieniem archiwizacji stron internetowych przez
uczelnie wyŜsze oraz instytucje kulturalne. Archiwizacja stron internetowych jest waŜkim
problemem dla wspomnianych instytucji zwłaszcza w perspektywie digitalizacji zasobów i co
z tym związane tworzenia tzw. bibliotek i archiwów cyfrowych. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwum.amu.edu.pl/publikacje/17.pdf
 
                                                (dostęp z 4.11.2018) 

04.11.2018
strzałka do góry