Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZANIA DOKUMENTACJI?
JAK PRZYGOTOWAĆ ARCHIWUM SAMORZĄDOWE I PAŃSTWOWE DO KONTROLI LUB AUDYTU POD WZGLĘDEM ZASAD PRZYJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZANIA DOKUMENTACJI?

Jak przygotować archiwum..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 8.03.2021, godz. 9.00 - 13.00, cena 295 zł

 

PROGRM

 

 

 1. Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.
 2. Jak zorganizować i przygotować działalność archiwum zgodnie z przepisami prawa. Jakie wymagania formalne dla archiwów wynikają z prawa archiwalnego i jakie są ich konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ich nie spełnienia.
 3. Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli archiwów przez archiwa państwowe.
 4. Podział zadań i kompetencji w podmiocie i ich wpływ na zarządzanie dokumentacją.
 5. Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.
 6. Cele i zadania archiwum/składnicy.
 7. Prawa i obowiązki personelu archiwum ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z przepisami.
 8. Dostęp do pomieszczeń archiwum. Zabezpieczenie pomieszczeń przed osobami trzecimi, siła wyższą i zdarzeniami nagłymi.
 9. Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.
 10. Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenia dokumentacji.
 11. Szacowanie ryzyk w prowadzeniu archiwum.
 12. Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych. Co powinno się znaleźć w archiwum, czego nie wolno już przechowywać, a czego nie wolno przejmować do magazynów archiwalnych.
 13. Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.
 14. Zasady i warunki przeprowadzania kontroli ze szczególnym uwzględnieniem trybu zdalnego. Co należy i można sprawdzić w zakresie bezpośredniej, osobistej kontroli w pomiocie kontrolowanym a co w trybie zdalnym.
 15. Uprawnienia i obowiązki kontrolerów i podmiotu kontrolowanego.
 16. Najczęściej stwierdzane uchybienia w prawidłowym przyjmowaniu, przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów archiwalnych.
 17. Przyjęcie protokołu kontroli, uzgadnianie.
 18. Wystąpienie pokontrolne.
 19. Realizacja zaleceń pokontrolnych.
 20. Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji archiwalnej niezgodnie z przepisami archiwalnymi, zasadami bhp i ppoż.


https://frdl.org.pl/program/program-otwarte-online-i-stacjonarne/jak-przygotowac-archiwum-samorzadowe-i-panstwowe-do-kontroli-lub-audytu-pod-wzgl/12531#cele-i-korzyci
 
(dostęp z 3.03.2021)

03.03.2021
strzałka do góry