Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00-14.00

 

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do  23 września 2021 r.


I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.
1. Przepisy regulujące obieg dokumentacji elektronicznej w podmiocie.
2. Przepisy regulujące archiwizację dokumentacji elektronicznej w podmiocie.
II. Wymogi techniczne i organizacyjne systemów EZD – zadania organizacji.
1. Wymagania techniczne.
• Komputery: specyfikacja techniczna, laptopy czy komputery stacjonarne.
• Internet.
• Skanery.

• Serwerownia.
• Sprzęt peryferyjny.
2. Wymagania organizacyjne .
• Powołanie zespołu ds. wdrożenia EZD: kto ma w jego skład wchodzić.
• Rozszerzone zadania kancelarii/sekretariatu: wyzwanie dla organizacji.
• Nowe zadania i specyfika pracy archiwisty.
• Zarządzanie zmianą.
3. Na co zwrócić uwagę ogłaszając przetarg (SIWZ) lub wybierając bezpośrednio dostawcę usługi.
III. Etapy wdrożenia systemu EZD.
1. I etap.
2. II etap.
3. III etap.
4. IV etap.
5. Działania dostosowawcze.
6. Modyfikacje.
IV. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
2. Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD.
3. Interoperacyjność znaku sprawy.
4. Akta sprawy w EZD.
5. Metryka sprawy w EZD.
V. Czynności kancelaryjne w systemie EZD.
1. Zadania punktów kancelaryjnych:
• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki.
• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.
• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki.
• Wprowadzanie metadanych.
• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne.
• Odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.
• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:
• Dekretacja pisma – wyjątki.
• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.
• Dekretacja zastępcza.
• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).
• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym.
• Podpisanie pisma podpisem odręcznym.
3. Zadania prowadzących sprawy:
• Zakładanie spraw.
• Uzupełnianie metadanych.
• Dekretacja zastępcza.
• Prowadzenie kompletnych akt sprawy.
• Prowadzenie metryk spraw.
• Sporządzanie projektów pism.
• Dokonywanie akceptacji.
4. Korespondencja wewnętrzna w EZD.
5. Obsługa i archiwizacja składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników danych.
6. Liczba, rodzaje i organizacja składów.
7. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, w tym zasady wypożyczania lub wycofywania przesyłek.
8. Obsługa składów w systemie EZD.
9. Bieżąca obsługa składów a sposób prowadzenia akt spraw i obowiązujące systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system EZD, system tradycyjny).
10. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD.
VI. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.
1. Przejmowanie dokumentacji elektronicznej do modułu archiwum zakładowego/ składnicy akt.
2. Przejmowanie dokumentacji papierowej do modułu archiwum zakładowego/składnicy akt.
3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji elektronicznej i papierowej oraz prowadzenie jej ewidencji w systemie EZD.
4. Udostępnianie dokumentacji elektronicznej i papierowej przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.
5. Wycofywanie dokumentacji elektronicznej i papierowej ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.
6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD.
7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych w systemie EZD.
8. Sprawozdawczość archiwum zakładowego w systemie EZD.

https://frdl.org.pl/szkolenia-otwarte-online-i-stacjonarne/elektronizacja-i-cyfryzacja-urzedu/obieg-i-archiwizacja-dokumentow-w-systemie-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja/20461

 

 

(dostęp z 18.09.2021)

18.09.2021
strzałka do góry