Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach
Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach

Seminarium: Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach a model, procedury, praktyka.

 

28 listopada 2013 r., Warszawa 


 

Program:
10:00    Znaczenie dokumentacji archiwalnej  i zapisów inwentarzowych w tworzeniu
zasobów wiedzy o muzealiach
Wprowadzone do Ustawy  o muzeach  (1996) pojęcie „muzealiów”, w nowelizacji w 2007 uzupełnione zostało o pojęcie dziedzictwa niematerialnego, od tego czasu muzea stanęły przed niełatwym zadaniem uzupełnienia wiedzy o posiadanych zbiorach w taki sposób, aby każdy z obiektów miał nie tylko opis swego obecnego stanu , ale przede wszystkim  znalazł się w określonym kontekście historycznym, strukturalnym (dawna przynależność dolinnych zespołów), kontekście wiedzy, tradycji, w tym przekazów udokumentowanych i przekazów ustnych. Okres po 2007 roku to nie tylko czas zmian społecznych funkcji muzeów, ale przede wszystkim czas cyfrowej dokumentacji archiwów i odnajdywania związków między rozdzielonymi niegdyś zapisami (dokumentami, relacjami, ikonografią) a poszczególnymi obiektami lub całymi kolekcjami przechowywanymi w muzeach . Zbiory w muzeach archeologicznych stanowią szczególne wyzwanie dla badaczy, aby ich dokumentacja spełniała współczesne standardy muzealne, konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań, w których połączona zostaje w jednym zapisie wiedzy o obiekcie zarówno dokumentacja historyczna, informacja o dawnej lokalizacji, informacja o statusie prawnym i własnościowym (tzw. legalne pozyskanie obiektów ) oraz pochodzeniu,  jak i  należący już do dziejów muzealnictwa archiwalny zapis zmian, przemieszczeń, konserwacji. Wielowątkowość  tak prowadzonej dokumentacji wymaga metod hipertekstualizacji, odniesień do zewnętrznych baz danych , systemów przeszukiwania obrazu i prowadzi do wykształcenia nowej strategii informacji o zbiorach muzealnych.
dr hab. prof. UKSW Dorota Folga- Januszewska
 

11:00    Dokumentacja kontekstu przestrzennego (GIS)  muzealiów archeologicznych         
dr hab. Zbigniew Kobyliński UKSW
 

12:00    Specyfika zbiorów archeologicznych w procesie ewidencji i zarządzania kolekcją muzealną.
Od 1996 roku wraz ze zmianą regulacji prawnych dla muzeów ( ustawa o muzeach z 1996r) - muzea posiadające zbiory archeologiczne stanęły przed trudnym problemem implementacji aktów wykonawczych do tej ustawy  do praktyki inwentaryzacji i opracowywania swoich zbiorów. Sytuacja ta została spowodowana zunifikowanych podejściem ustawodawcy do ewidencjonowania różnorodnych typologicznie zbiorów muzealnych. Szczególnie zbiory archeologiczne , ze względu na tradycję i wielowiekową praktykę inwentaryzacji w muzeach zabytków  pozyskanych poprzez terenowe badania naukowe stanowisk archeologicznych wymagają uwzględnienia w modelu ewidencji muzealnej ich specyfiki.
W wystąpieniu zostaną poruszone zagadnienia
- zasady nabywania przez muzea zbiorów archeologicznych. Specyfika zbiorów archeologicznych w tym podstawa prawna i  procedura nabycia.
- zasady ewidencjonowania zbiorów archeologicznych w muzeach ( dokumenty ewidencyjne i inne dokumenty muzealne – model ewidencjonowania dostosowany do regulacji prawnych po 1996r. struktura dokumentów, specyfika zbiorów archeologicznych (stanowiska archeologiczne, zbiory wydzielone i masowe), definiowanie cech niezbędnych do identyfikacji muzealium ).
- wycena szacunkowa muzealiów archeologicznych do celów ewidencyjnych oraz wypożyczeniowych.
- inwentarz elektroniczny – procedura tworzenia bazy wiedzy o zbiorach archeologicznych w muzeum.
- sprawozdawczość zbiorów archeologicznych.
Agnieszka Jaskanis Główny Inwentaryzator Państwowe Muzeum Archeologiczne
 

13:00    Przerwa, poczęstunek
 

13:30    Pozyskiwanie  zabytków archeologicznych do zbiorów Muzeum.
Wystąpienie zawierać będzie przykłady i  praktyczne rozwiązania problemów pozyskiwania zabytków archeologicznych przez muzea oraz problemy włączenia ich do ewidencji muzealnej w tym:
- współpraca muzeum  z archeologami prowadzącymi badania terenowe
- współpraca muzeum z konserwatorem wojewódzkim
- analiza ilościowo-jakościowa materiału archeologicznego przed włączeniem go do ewidencji  muzealnej.
- przykłady i praktyczne uwagi
Hanna Pilcicka-Ciura Pracownia Inwentaryzacji Muzealiów  Państwowe Muzeum Archeologiczne
 

14:15    Wypożyczenia muzealiów archeologicznych – teoria a praktyka
Proces przeniesienia muzealiów jest jedną z form sprawowania opieki nad zbiorami. Regulacje prawne oraz instrukcje wewnątrzmuzealne nakładają na nas obowiązek wykonania szeregu czynności oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji w trosce o bezpieczeństwo użyczanego zabytku. Sam moment wydania zbioru jest tylko jednym z etapów procedury, do którego zabytek należy przygotować, by następnie jego ruch odpowiednio zaewidencjonować.
W praktyce całe przedsięwzięcie wypożyczenia wymaga:
- współpracy wielu osób, z których każda ma jasno określone zadania (dyrektor, inwentaryzator, konserwator, opiekun zbioru, przedstawiciel instytucji biorącej zabytek do używania),
- wykonania niezbędnych działań (konserwacja, digitalizacja, oszacowanie wartości zabytku),
- rozwiązania problemów, które niejednokrotnie pojawią się w miarę realizacji procedury (czyli dlaczego 15 fragmentów bursztynu wypożyczamy jako 1 zespół muzealiów).
Wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwoliły nam na wypracowanie standardów postępowań, które umożliwiają respektowanie litery prawa dotyczącej procedury przeniesienia muzealiów w odniesieniu do tak specyficznego i niejednorodnego zbioru, jakim jest materiał archeologiczny.    
Justyna Marczuk Pracownia Inwentaryzacji Muzealiów  Państwowe Muzeum Archeologiczne
 

15:00    Przerwa na kawę
 

15:15    Digitalizacja archeologicznych zbiorów muzealnych
Definicja digitalizacji, cele digitalizacji, specyfika zbiorów archeologicznych przeznaczonych do digitalizacji, standaryzacja tworzenia metadanych, propozycja standaryzacji procedury tworzenia i przechowywania danych, model organizacji pracy przy digitalizacji muzealiów stosowany w PMA
Agnieszka Jaskanis Główny Inwentaryzator Państwowe Muzeum Archeologiczne
 

16:00    Wykorzystanie systemów bazodanowych do ewidencji zbiorów archeologicznych i  cyfrowych
W dzisiejszych czasach poszukiwanie informacji przy pomocy komputerowych baz danych nikogo nie dziwi. Trudno sobie wyobrazić, że kiedyś mogło być inaczej. Co raz więcej osób zdaje sobie sprawę jak ważne i jednocześnie pełne wyzwań jest zachowanie w sposób trwały, a potem korzystanie z efektów pracy naukowej prowadzonej zarówno obecnie, jak i przed wieloma laty. Używanie systemów bazodanowych otwiera w tym temacie wiele możliwości. Jakich? Dlaczego systemy bazodanowe są tak przydatne? Z jakimi wyzwaniami trzeba się liczyć przy ich tworzeniu i późniejszym wykorzystywaniu? Te kwestie zostaną omówione na przykładzie programów:
-  FIBULA – System ewidencji i zarządzania zabytkami archeologicznymi PMA
-  4D – System do zarządzania cyfrowymi zbiorami PMA
Agnieszka Danielewska Pracownia Inwentaryzacji Muzealiów  Państwowe Muzeum Archeologiczne
 

16:45    Podsumowanie i dyskusja
 

17:15    Zakończenie seminarium
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 28 listopada 2013 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi:
 

690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 15 listopada 2013 r.
790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 16 listopada 2013 r.
 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem – formularz w załączeniu
bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/seza/formularz_mj.php
______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
______________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659
XIII wydział gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
wysokość kapitału zakładowego 50 000

01.11.2013
strzałka do góry