Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Nim zaszumią skanery...
Nim zaszumią skanery...

Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE. Część II: stare druki, kartografia, archiwalia.
 
Praktyka oceny i opracowania zabytków dokumentarnych.
Warszawa, 18 marca 2014 r. 
 


Skonfrontowani ze znaleziskiem, spuścizną, darem itp., bibliotekarze niewyspecjalizowani w problematyce zbiorów specjalnych,€“ której zresztą nikt obecnie w Polsce kompleksowo nie naucza,€“ nie zawsze wiedzą, jak postępować. Narzuca się oczywiście potrzeba digitalizacji materiału, chociażby dla celów dokumentacyjnych. Nim jednak uruchomimy skaner, musimy wiedzieć, z jakim obiektem mamy do czynienia, co ma właściwie podlegać utrwaleniu, i jak wytworzyć dla niego prawidłowy zestaw meta danych, by nie trzeba było powtarzać raz wykonanej pracy. 


 

Program:

10:00    Przyjęcie prowadzenia obrad, wykład wprowadzający: Wiedza księgoznawcza jest potrzebna bibliotekarzom

- Książka jako materializacja tekstu i jako przedmiot

- Morfologia książki a jej warstwy znaczeniowe. Co wejdzie w skład planowanego wtórnika? Co trafi do dokumentu pochodnego?

- Technika wytwarzania książki. Jak ją chronić, zabezpieczać, konserwować.

- Techniki graficzne. Rozpoznawanie i opisywanie ilustracji.

- Inne obiekty pokrewne książce: prasa, dokumenty życia społecznego, plakaty,  afisze i ogłoszenia, rękopisy. Dokumenty wytworzone technikami mieszanymi.

- Źródła wiedzy o obiektach zabytkowych     

dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego


 

10:45    Wykład: Odczytywanie zapisów i znaków proweniecyjnych.

- Co to są badania proweniencyjne starych druków, po co i gdzie się je prowadzi?

- Dwutorowość odkrywania historii książki – za pośrednictwem dokumentów archiwalnych i samego egzemplarza.

- Co można wyczytać z książki poza tekstem? Kategoryzacja znaków własnościowych: superekslibrisy, ekslibrisy, pieczęcie, sygnatury, zapisy rękopiśmienne, inne znaki świadczące o przynależności do poprzednich właścicieli.

- Marginalia jako źródło do badań nad dawną mentalnością. Cena, recepta, cenzura, klątwa.

- Miejsce cech indywidualnych książki w opisie katalogowym.

- Rozszyfrowywanie znaków proweniencyjnych – przykłady. Od przypadków łatwych i przyjemnych do najbardziej skomplikowanych – jak odtworzyć drogę, którą przebyła książka od momentu wydrukowania do dziś.

- Co i kto może pomóc w poprawnej identyfikacji proweniencji? Ważne źródła, katalogi, strony internetowe.

Izabela Wiencek, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie


 

11:30    Wykład: Stary druk i jego opracowanie

- książka ksylograficzna, inkunabuł i stary druk – wiadomości wstępne;

- podstawowe informacje o poszukiwaniu informacji bibliograficznych w egzemplarzu książki (kolofony, karta tytułowa, przedmowy, dedykacje);

- strona a karta, paginacja, kustosze, sygnatury;

- inicjały, rubryki, miedzioryty i drzeworyty – najczęstszy element ilustracyjny inkunabułów i starych druków;

- dwa słowa o proweniencjach (patrz: prelekcja Izabeli Wiencek);

- oprawa;

- podstawowy podręczny warsztat osoby katalogującej stare druki;

- podstawowe strony i bazy dostępne online.

dr Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań


 

12:15    Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Moderator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego


 

12:30    Przerwa, poczęstunek


 

13:00    Wykład: Obiekty zabytkowe w bibliotekach. Co i jak opracowujemy

- Opracowanie dokumentów życia społecznego w formacie Marc21 - podstawy metodyczne,   główne założenia. 

- Dokument niepublikowany i jego opracowanie  na przykładzie kolekcji pamiętników.

- Kodeksy średniowieczne – wyzwanie dla katalogera, próba  zmierzenia się z ich opracowaniem w formacie Marc21.

- Pocztówka zabytkowa jako przykład komputerowego katalogowania dokumentu ikonograficznego.   

Małgorzata Bartosik, Książnica Pomorska


 

13:45    Wykład: Tajemnice zbiorów muzycznych

- Muzykalia - podział ze względu na formy przekazu (rękopisy i druki muzyczne) oraz formy opracowania (księgi liturgiczne, głosy, partytury, wyciągi fortepianowe).

- Międzynarodowy Projekt Naukowy Katalogowania Źródeł Muzycznych - Répertoire International des Sources Musicales (RISM).

- Program Kallisto do katalogowania źródeł muzycznych i obowiązujące normy RISM.

- Ośrodki RISM w Polsce.

Ludmiła Sawicka, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina


 

14:30    Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Moderator dyskusji: dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego

                                                                

14:45    Przerwa na kawę


 

15:00    Wykład: Bibliofilstwo jako filozofia i praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa

- Filozofia – Bibliofilstwo

- Sposób zapisywania myśli

- Miłość

- Czterech bibliofilii: Samuel Tyszkiewicz, Piotr Koczorowski, Józef Chudek, Juliusz Wiktor Gomulicki.

- Egzemplarz „sobótkowy”

- P........i Kronika świata a pietyzm i szacunek dla dawnej księgi.

- Kto kogo ma?

- Władysław Jan Grabski

- Ukrywana chwała i przemilczany wstyd: Broniewski i Szymborska

- Artystyczne Oficyny na obczyźnie, wystawy druków Stamperia Polacca

- Andrzej Kłossowski.

- Druki Prochaski

- Grecki posąg Wiesławy Szymborskiej w edycji  Muzeum Książki Artystycznej Tryznów

- Inne druki familii Tryznów

- Wspólna filozofia i różna praktyka obcowania z zabytkami piśmiennictwa bibliofilów

- Nieznajomość losów dokumentu Konstytucji 3 Maja

- Wskazówki życiowe Jana Amosa Komeńskiego dane Chrystianowi Ambrożemu Kochlewskiemu

Wojciech Kochlewski, bibliofil, pasjonat kochający książki i tworzący ich historię


 

15:30    Wykład: Dobre i złe techniki cyfryzacji obiektów zabytkowych.

Grzegorz Płoszajski, Politechnika Warszawska


 

16:00    Podsumowanie i dyskusja. Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów.

dr Henryk Hollender, Uczelnia Łazarskiego


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 18 marca 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:


 

530 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 4 marca 2014 r.

630 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 5 marca 2014 r.


 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/zs/formularz_mj.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000


 
 

 

06.02.2014
strzałka do góry