Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Informacja dla niezarejestrowanych przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej
Informacja dla niezarejestrowanych przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej


W ostatnim czasie nasila się społeczne zaniepokojenie z powodu utrudnień w uzyskiwaniu przez byłych pracowników potwierdzeń treści dotyczącej ich dokumentacji osobowej i płacowej. Potwierdzenia te niezbędne są przede wszystkim do korzystania ze świadczeń zabezpieczenia społecznego, w tym – otrzymywania należycie wyliczonych emerytur. Źródłem kłopotów obywateli jest m.in. funkcjonowanie na rynku przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej którzy nie mają pełni uprawnień do prowadzenia takiej działalności. Wydawane przez nich odpisy i kopie nie są uznawane przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jedną z przeszkód w spełnieniu przez przechowawców ustawowych wymagań jest brak certyfikowanych kwalifikacji w zakresie postępowania z dokumentacją. Archiwa państwowe, we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, gotowe są udzielić osobom, których ten problem dotyczy, pomocy w podjęciu szkoleń, których ukończenie potwierdzane jest zaświadczeniem, uznawanym przy rejestracji działalności przechowalniczej.
Przechowawcy dokumentacji osobowej i płacowej, którzy nie uzyskali jeszcze wpisu do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez marszałków województw, proszeni są więc o nawiązanie kontaktu z archiwum państwowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania albo wykonywania działalności przechowalniczej (lista). Mogą też zapoznać się z informacją dla przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, dostępną na stronie internetowej archiwów państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

14.03.2015
strzałka do góry