Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Instytucje kultury a samorządy terytorialne
Instytucje kultury a samorządy terytorialne

VI Forum Instytucji Kultury

Instytucje kultury a samorządy terytorialne

Uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne

Warszawa, 17 września 2015 r. 
 

10:00    Wykład i dyskusja: Instytucje kultury w systemie sprawowania władzy przez samorządy terytorialne.

            Sędzia Jerzy Stępień


 

10:50    Wykład: Instytucje kultury w polityce lokalnej i regionalnej samorządów:

- Na wykładzie poruszę temat modeli kooperacji samorządów lokalnych z instytucjami kultury. Wykażę, że obowiązujące prawo umożliwia samorządowi zastosowanie przynajmniej kilku modeli współpracy, które różnicuje:

- podległość zarządcza instytucji urzędowi (od zależności do niezawisłości),

- kooperacja w realizacji działalności kulturalnej (od mecenatu publicznego do pełnej zależności programowej),

- zarządzanie programami rozwoju i lokalnymi strategiami (od partnerskiej kooperacji do hierarchicznego modelu zlecania zadań),

- stopnia aktywności samorządu w konstruowaniu polityk kulturalnych (od modelu aktywnego do pasywnego).

- Celem tak skonstruowanej wypowiedzi będzie zaproponowanie efektywnych i skutecznych rozwiązań umożliwiających instytucjom i samorządom ustalenie najlepszego lokalnie modelu współpracy.

Piotr Knaś, Małopolski Instytutu Kultury


 

11:30    Wykład: Wydatki samorządu terytorialnego na kulturę oraz na organizacje pozarządowe. Współpraca organizacji pozarządowych z publicznymi instytucjami kultury.

Z punktu widzenia postulatów dotyczących budowania „małych ojczyzn”, rozwoju lokalnej tożsamości, kapitału społecznego czy poczucia wspólnoty, kultura jest być może jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych w Polsce. W praktyce, wydaje się jednak jednym z zadań najbardziej zaniedbywanych, a w każdym razie podlegających pewnej labilności. W obliczu braku zewnętrznych źródeł finansowania oraz jasno określonych zobowiązań dotyczących minimalnego „standardu”, zakresu czy dostępności tego rodzaju usług – a także roli, jaką w jej świadczeniu miałyby odgrywać samorządy – staje się ona (podobnie jak sport) pierwszym obszarem, w którym poszukuje się oszczędności. Analiza dostępnych danych o dynamice lokalnych finansów sugeruje pewne trudności z jasnym zdefiniowaniem tego obszaru i „zmieszczeniem” go w istniejącym systemie klasyfikacji finansów publicznych. Sugeruje także, że kultura jest przez samorządy definiowana głównie jako rodzaj działalności misyjnej, która nie podlega długofalowemu planowaniu: jest „dokrawana” na miarę dostępności środków finansowych, ale nie ma się bilansować. Nie jest też jasne, do czego ma prowadzić – choć bywa traktowana jako element lokalnych strategii rozwoju, to tylko w kategoriach instrumentalnych – jako narzędzie (np. sposób na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej lub turystycznej), nie jako cel sam w sobie. To nieokreślenie kultury jako domeny polityki publicznej ma jednak swoje dobre strony: jest ona bowiem naturalnym poligonem dla eksperymentów związanych z otwieraniem się samorządów lokalnych na współpracę z lokalnymi organizacjami i inicjatywami.

Jan Herbst, Dyrektor ds. badań, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”


 

12:20    Przerwa, poczęstunek


 

12:40    Wykład: Relacje pomiędzy administracją a instytucjami kultury. Autonomia Instytucji kultury w warunkach podporządkowania formalnego władzom samorządowym. Samodzielność decyzyjna dyrektorów (kierownictwa)  instytucji kultury.

- Autonomia instytucji kultury a interwencjonizm państwa – pojęcie autonomii w państwie dobrobytu.

- Niezależność artystyczna a polityka kulturalna – kompetencje samorządu terytorialnego jako organizatora instytucji.

- Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji kultury – sfery zależności i niezależności od organizatora.

- Samorządowe strategie rozwoju kultury – deklaratywne wizje czy realne zmiany w kulturze?

Dr Kamila Lewandowska, Akademia Teatralna w Warszawie


 

13:20    Wykład: Zasady mecenatu państwa nad kulturą a współpraca jednostek kultury z władzami samorządowymi:

- Idea i koncepcja mecenatu państwa (mecenatu publicznego) nad kulturą.

- Realizowanie mecenatu publicznego w Polsce.

- Działania mieszczące się w zakresie mecenatu publicznego.

- Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu działalności kulturalnej.

- Mecenat publiczny w kontekście działalności i zadań jednostek samorządu terytorialnego.

- Zasady współpracy podmiotów działających w obszarze kultury z władzami jednostek samorządu terytorialnego.

dr Joanna Hołda, Lubelski Instytut Designu


 

14:00    Wykład: Cyfrowe repozytoria dla instytucji kultury. Projekty- narzędzia-metody:

- prawo autorskie i udostępnianie treści w repozytoriach cyfrowych,

- realizacja idei otwartości w rozpowszechnianiu zasobów kulturowych,

- promocja zasobów w sieci i współpraca z otwartymi serwisami internetowymi,

- sieciowe narzędzia do tworzenia repozytoriów,

- interfejsy sieciowych repozytoriów kultury w kontekście komunikacji wizualnej,

- przykłady repozytoriów małych instytucji kultury.

Łukasz Kowalski, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN


 

14:40    Przerwa


 

15:00    Wykład i konsultacje: Uwarunkowania prawne współpracy instytucji kultury z władzami samorządowymi. Wpływ ustawy z 15 stycznia 2015 r.  na funkcjonowanie instytucji kultury:

- Ramy systemowe instytucji kultury (osoby prawne – rejestr instytucji kultury, jednostki sektora finansów publicznych, szczególny status muzeów i bibliotek).

- Organizator instytucji – odniesienia systemowe (ustawy samorządowe).

- Uwarunkowania statutowe działalności instytucji kultury.

- Opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji przez organizatorów.

- Reprezentacja instytucji kultury w obrocie prawnym.

- Wpływ ustawy z 15 stycznia 2015 r. (o przekształcaniu spółek Skarbu państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury) na funkcjonowanie instytucji kultury – art. 25a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Mecenas Rafał Golat, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  


 

16:00    Zakończenie Forum.


 


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 17 września 2015 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

460 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 4 września 2015 r.

560 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 5 września 2015 r.


 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/ikst/formularz_mj.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000


 


12.08.2015
strzałka do góry