Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Konkurs dla archiwów społecznych i narodowa norma opisu materiałów archiwalnych
Konkurs dla archiwów społecznych i narodowa norma opisu materiałów archiwalnych

Prezentacja zasad konkursu dla archiwów społecznych i projektu narodowej normy opisu materiałów archiwalnych


W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 16 grudnia odbyła się prezentacja projektu normy opisu materiałów archiwalnych oraz zasad konkursu dla organizacji pozarządowych, który będzie prowadzony w 2016 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.

Zasady konkursu przedstawił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.

Konkurs adresowany będzie do organizacji pozarządowych gromadzących materiały archiwalne: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii, oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na przeprowadzenie konkursu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w wysokości 900 tys. złotych.

Minimalna wysokość pojedynczej dotacji wyniesie 3 tys. złotych, maksymalna 300 tys. Wymagany  wkład własny to 10 proc. wnioskowanej kwoty.

Dotacja zostanie udzielona na sprzęt i materiały oraz prace związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, posiadanych przez wspomniane organizacje. Obejmie w szczególności wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz sprzęt komputerowy, skanery, oprogramowanie i serwery, materiały takie jak: pudła, teczki czy regały.

Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oceni m.in. wartość historyczną zgromadzonego zasobu oraz możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. Podmiot, który uzyska dotację, będzie zobowiązany do przekazania materiałów do państwowego zasobu archiwalnego w przypadku zakończenia swojej działalności.

Mamy nadzieję, że ten pierwszy konkurs pozwoli także na zorientowanie się w sytuacji archiwów społecznych w Polsce, określenie wartości i stanu zachowania posiadanych materiałów oraz potrzeb w zakresie ich ochrony.

Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie, zasadach i trybie składania wniosków oraz sposobie i kryteriach ich oceny zostaną opublikowane na początku stycznia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i na stronie internetowej archiwa.gov.pl. Oferty będzie można składać do końca lutego 2016 r.

Projekt normy opisu materiałów archiwalnych zaprezentowała przewodnicząca Zespołu naukowego ds. opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych Joanna Chojecka.

Opis materiałów archiwalnych (dokumentacji gromadzonej przez archiwa i inne instytucje pamięci) obejmuje informacje dotyczące twórcy danego zbioru dokumentacji, opisuje zawartość dokumentacji, jej datację, rozmiar, nośnik na którym występuje oraz sygnaturę i warunki korzystania.

Nowa norma opisu materiałów archiwalnych (NOMA) wprowadza jednolite, zgodne z międzynarodowymi, zasady ewidencjonowania i opisywania dokumentacji historycznej w systemach informatycznych. Dzięki wprowadzeniu NOMY polskie bazy danych o zbiorach staną się kompatybilne z bazami w innych krajach, co umożliwi wymianę informacji o zbiorach oraz dokumentów dostępnych w formie cyfrowej. Dla klientów archiwów takie rozwiązanie oznacza możliwość otrzymania pełniejszej informacji o zbiorach archiwów oraz skrócenie czasu dotarcia do poszukiwanego dokumentu.

Projekt NOMY zostanie wkrótce opublikowany  na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 19.12.2015
strzałka do góry