Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Szkolenie: Archiwizacja dokumentacji 4 listopada .2011r. w Warszawie
Szkolenie: Archiwizacja dokumentacji 4 listopada .2011r. w Warszawie

4 listopada 2011 r. zapraszamy na szkolenie "Archiwizacja dokumentacji".


Archiwizacja dokumentacji
04.11.2011r. (piątek) godz: 10.00-16.00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A

Informacje wstępne:
Wartością dodaną szkolenia są wytyczne do sporządzenia własnych normatywów tj. instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej w jednostkach nie objętych bezpośrednio nowym rozporządzeniem np. oświaty, GOPS, MOPS, innych jednostek kultury.
Zarządzanie dokumentacją  w formie elektronicznej/papierowej. Przygotowane są również wzory druków tj. pieczątki wpływu, spisu spraw, spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji papierowej, etc.

Forma szkolenia:
- wykład
- warsztaty
- casy study

Materiały szkoleniowe:
Materiały to pogłębiony komentarz autorski. Wykład nie kończy się z czasem mu przeznaczonym, wykładowca pozostawia swój adres i gwarantuje, że każdy uczestnik szkolenia może napisać do niego o swoich problemach i zawsze uzyska pomoc.

Szczegółowy program szkolenia:
 
I.RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
- Dokument –„dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje
- Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
- Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

II.PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE.
- ”KONSTYTUCJA ARCHIWALNA” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn.  zm.)
- Przepisy wykonawcze do ustawy.

III.”ARCHIWUM ZAKŁADOWE” , A” SKŁADNICA AKT”?

 

IV.OBIEG DOKUMENTACJI W PODMIOCIE
- Obieg tradycyjny
- Obieg elektroniczny.

V. NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA
- zakres podmiotowy./Co mają czynić podmioty nie objęte?/
- zakres przedmiotowy.

VI.NADZÓR NAD PRAWIDŁOWYM WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH-OBOWIĄZEK KIEROWNIKA PODMIOTU I KORDYNATORA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

VII.INSTRUKCJA ARCHIWALNA-PIERWSZY RAZ W RANDZE ROZPORZĄDENIA!
- Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt/
- Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt/
- Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt/
- Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
- Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
- Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt/
- Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt/
- Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
- Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
- Sprawozdawczość archiwum zakładowego.

VIII. WARSZTATY  polegające miedzy innymi na:
- dokonaniu opisu teczek
- dokonaniu opisu podteczk/dla jednej sprawy/
- dokonaniu opisu akt osobowych
- sporządzeniu spisu spraw
- nadaniu znaku sprawy
- sporządzeniu odpowiednich spisów zdawczo–odbiorczych dokumentacji papierowej- oddzielnie dla kategorii „A” i „B”do archiwum zakładowego
- sporządzeniu spisów zdawczo –odbiorczych dokumentacji papierowej do archiwum państwowego
- nadaniu teczkom sygnatury akt
- sporządzeniu wykazu spisów zdawczo–odbiorczych
- przygotowaniu zarządzenia powołującego komisję do brakowania
- sporządzeniu spisu dokumentacji niearchiwalnej
- wypełnieniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
- wypełnieniu wniosku do archiwum państwowego z prośbą o wydanie jednorazowego
- zezwolenia na zniszczenie akt
- schowaniu teczek do pudeł archiwistycznych i ich opisu
- wypełnieniu wezwania do przekazania akt
- wypełnieniu karty wypożyczenia – udostępnienia akt, pracownika lub osoby trzeciej
- wypełnieniu karty zastępczej wypożyczonych akt
- sporządzeniu ewidencji teczek akt osobowych
- rozszerzeniu RWA.

Prelegent:
Małgorzata Bieda – prawnik , praktyk archiwista z uprawnieniami I i II-go stopnia. Urzędnik Służby Cywilnej. Od 15 lat kierownik Oddziału ds. Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a od 1.01.2011 także Koordynator Czynności Kancelaryjnych. Trener prowadzący szkolenia w dziedzinie archiwum, instrukcji kancelaryjnej i sekretariatu. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowym www.archiwistyka.pl. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Cena:
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 449 PLN + 23 % VAT przy rejestracji na 14 dni przed terminem szkolenia. W razie zgłoszenia w okresie krótszym niż 14 dni koszt kursu dla jednej osoby wynosi 539 PLN + 23 % VAT. Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, komplet materiałów seminaryjnych, lunch, napoje. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Oferta specjalna:
RABAT 10% przy zgłoszeniu na 2 szkolenia z zakresu prawa,
RABAT 15% przy zgłoszeniu na 3 szkolenia z zakresu prawa,
lub
RABAT 10% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 2 osób z tej samej organizacji,
RABAT 15% przy zgłoszeniu na szkolenie z zakresu prawa 3 osób z tej samej organizacji.

Szczegóły: http://szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/archiwizacja-dokumentacji/2011-11-04

30.09.2011
strzałka do góry