Archiwistyka_tlo
adnotacja – dopisek, dodatkowa notatka, krótka informacja zwykle na określonym piśmie lub dokumencie... zobacz więcej
akta – dokumentacja pisana twórcy zespołu powstała w wyniku jego działalności ... zobacz więcej
akta specyficzne – stanowią odbicie podstawowej, statutowej działalności danej jednostki organizacyjnej i w rzeczo... zobacz więcej
akta sprawy – cała dokumentacja, niezależnie od jej formy, która była, jest lub może być istotna przy rozpa... zobacz więcej
akta typowe – powstają w każdej jednostce organizacyjnej i w rzeczowym wykazie akt są   klasyfikowane za... zobacz więcej
aktotwórca – wytwórca akt, szerzej całej dokumentacji; określona jednostka organizacyjna... zobacz więcej
algorytm kryptograficzny – metoda działania przekształcająca dane w celu ukrycia lub ujawnienia ich zawartości inf... zobacz więcej
aneks (załącznik) -  dokument dołączony do głównego dokumentu ze względu na meryto- ryczny z nim związek, do... zobacz więcej
aprobata – wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy... zobacz więcej
archiwa państwowe – archiwa podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, gromadzą, opracowują, prz... zobacz więcej
archiwa państwowe wyodrębnione – są nimi archiwa: 1) Ministerstwa Obrony Narodowej, 2) Ministerstwa Spraw Wewnętrz... zobacz więcej
archiwa zakładowe samorządowe – archiwa urzędów i organów samorządu terytorialnego wszystkich szczeb... zobacz więcej
archiwum zakładowe – wewnętrzna komórka w jednostce organizacyjnej (zwykle państwowej) mająca za zadanie gr... zobacz więcej
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, wydziele... zobacz więcej
brulion – koncept pisma, wszelki brudnopis przygotowany dla sporządzenia zeń wersji czystopisowej... zobacz więcej
czystopis – tekst dokumentu, pisma urzędowego lub opracowania w postaci ostatecznej, przygotowanej do podpisu prze... zobacz więcej
dekretacja - odręczna adnotacja osoby upoważnionej na korespondencji wpływającej, wskazująca komórkę organizacyjn... zobacz więcej
dokument – akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienia lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim ... zobacz więcej
dokumentacja - zbiór wszelkiego rodzaju dokumentów, ksiąg, korespondencji oraz dokumentacji finansowej, ks... zobacz więcej
dokumentacja audiowizualna – utrwalona na takich nośnikach mechanicznych, jak fotografie, filmy, obrazy, nagrania ... zobacz więcej
dokumentacja budowy – obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, proto... zobacz więcej
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna – zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetecyjny... zobacz więcej
dokumentacja jawna – dokumentacja nie zawierająca informacji niejawnych objętych klauzulami tajności... zobacz więcej
dokumentacja niearchiwalna –  dokumentacja mająca tylko czasowe, praktyczne znaczenie dla jej twórcy i... zobacz więcej
dokumentacja niejawna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, ... zobacz więcej
dokumentacja poufna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą ... zobacz więcej
dokumentacja powykonawcza – obejmuje dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob... zobacz więcej
dokumentacja ściśle tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta kl... zobacz więcej
dokumentacja tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą ... zobacz więcej
dokumentacja techniczna -  ogół dokumentów w formie rysunków, kalki, opisów i obliczeń ... zobacz więcej
dokumentacja zastrzeżona – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona k... zobacz więcej
dokumenty brakowania – obejmują protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej sporządzony na formularzu Pu-A-3... zobacz więcej
działalność archiwalna – obejmuje gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnia... zobacz więcej
dziennik podawczy – księga kancelaryjna służąca do rejestrowania w układzie chronologiczno-numerycznym pism wpływa... zobacz więcej
ekspedycja -  wysyłka przez kancelarię lub sekretariat korespondencji i innych przesyłek... zobacz więcej
ekspedycja - wysyłka przez kancelarię lub sekretariat korespondencji i innych przesyłek... zobacz więcej
ekspertyza archiwalna – badanie dokumentacji twórcy zespołu archiwalnego w celu oceny jej wartości i ustale... zobacz więcej
ewidencjonowanie – rejestrowanie, wpisywanie do odpowiednich pomocy kancelaryjnych spraw i pism... zobacz więcej
ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku ... zobacz więcej
Komora do przewietrzania zbiorów... zobacz więcej
Aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu ... zobacz więcej
strzałka do góry