Archiwistyka_tlo
operat ewidencyjny – zbiór złożony z map, rejestrów, zestawień gruntów, spisów alfabet... zobacz więcej
opisanie materiałów archiwalnych – polega na umieszczeniu na każdej teczce aktowej: a) nazwy jednostki orga... zobacz więcej
państwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne stanowiące zasób archiwów państwow... zobacz więcej
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – składa się z zasobu centralnego i zasobów wojewó... zobacz więcej
pertynencja – zasada przynależności terytorialnej nakazująca ścisły związek zespołów archiwalnych z terytor... zobacz więcej
pieczęć – stempel lub jego wizerunek na nośniku elektronicznym; nagłówkowa, stanowiskowa, wpływu itp... zobacz więcej
pieczęć urzędowa – pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu państwa lub gminy pośrodku i nazwą w otoku lub jej wizerune... zobacz więcej
pion ochrony – wyodrębniona, wyspecjalizowana komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych,... zobacz więcej
pismo – pisemna forma wypowiedzi urzędu, instytucji lub osoby fizycznej w celu załatwienia określonej sprawy... zobacz więcej
pismo okólne – pismo oficjalne identycznej treści skierowane do większej ilości adresatów... zobacz więcej
pismo przewodnie – pismo informujące adresata o przesłaniu załączonych do tego pisma     ... zobacz więcej
pismo wpływające (wchodzące) – pismo otrzymane i zarejestrowane przez kancelarię  urzędu (instytucji) lub ref... zobacz więcej
pismo urzędowe – pismo sporządzone w urzędzie (instytucji) z zachowaniem ustalonych form uwierzytelniających pismo... zobacz więcej
pismo wychodzące – pismo oficjalne skierowane do adresata (odbiorcy)... zobacz więcej
plik – kilkanaście pojedynczych pism lub akt stanowiących najczęściej załączniki do pisma przewodniego ... zobacz więcej
podteczki – teczki wiązane, skoroszyty, segregatory itp. służące do przechowania w układzie numerycznym lub alfabe... zobacz więcej
pomoce kancelaryjne – księgi, repertoria, kartoteki, spisy, rejestry, skorowidze służące w kancelarii lub registra... zobacz więcej
poprzedniki – akta lub pisma poprzedzające ostatnie otrzymane pismo w danej sprawie... zobacz więcej
porządkowanie materiałów archiwalnych – polega na prawidłowym ich ułożeniu wewnątrz teczek aktowych, ich op... zobacz więcej
poszyt – grupa akt zszyta i oprawiona zazwyczaj w półsztywny karton, będąca najczęściej jednostką archiwaln... zobacz więcej
prawo archiwalne – zespół norm prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją oraz określa... zobacz więcej
proweniencja – zasada przynależności zespołowej nakazująca ścisły związek materiałów archiwalnych tworzącyc... zobacz więcej
przesyłka – pisma (dokumenty) oraz pakiety (paczki) otrzymywane i wysyłane za pośrednictwem poczty, gońca, woźnego... zobacz więcej
przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na tych danych, takie jak zbieranie, utrwalanie,... zobacz więcej
punkt zatrzymania – każde stanowisko pracy, przez które przechodzą akta sprawy w trakcie wykonywania czynno... zobacz więcej
referent – pracownik załatwiający merytorycznie daną sprawę lub przygotowujący wnioski do decyzji przełożonych... zobacz więcej
rejestracja pism – wpisywanie do dziennika podawczego pism wpływających i pism wychodzących z jednoczesnym nadanie... zobacz więcej
rejestracja spraw – wpisywanie do formularza spisu spraw pierwszego pisma wszczynającego daną sprawę z jednoczesny... zobacz więcej
registratura – miejsce rejestracji i przechowywania akt spraw w komórce organizacyjnej do czasu przekazania... zobacz więcej
rejestr kancelaryjny – zestawienie spraw jednorodnych w formie pisemnej lub jako rejestr informatyczny... zobacz więcej
rejestr niepaństwowego zasobu archiwalnego – ewidencja materiałów archiwalnych ważnych instytucjonalnie nie... zobacz więcej
repertorium – pomoc kancelaryjna, najczęściej w sądzie, notariacie i hipotece, zbliżona do dziennika podawczego, z... zobacz więcej
reprografia – ogół technik do sporządzania kopii (wtórników)... zobacz więcej
rewers – wypełniony blankiet stwierdzający wypożyczenie określonej dokumentacji poza archiwum lub składnicę akt... zobacz więcej
roczne daty krańcowe – daty najwcześniejszego i najpóźniejszego dokumentu w danej teczce aktowej, umieszcza... zobacz więcej
rozsyp – akta poza teczkami, segregatorami i poszytami, rozsypane, nieuporządkowane... zobacz więcej

sekretariat – stanowisko pracy, do którego należy obsługa organizacyjna kierownika jednostki organizacyj... zobacz więcej

sieć teleinformatyczna – organizacyjne i techniczne połączenie systemów teleinformatycznych wraz z łączącym... zobacz więcej
składnica akt – komórka wewnętrzna gromadząca i przechowująca z reguły tylko dokumentację niearchiwalną, zn... zobacz więcej
skontrum (przegląd) – kontrola stanu liczbowego zasobu archiwalnego, polegająca na jego fizycznym porównani... zobacz więcej
skorowidz (indeks) – pomoc archiwalna zawierająca alfabetyczny  spis nazwisk, nazw miejscowości, termin&oacut... zobacz więcej
spis spraw – formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw wpływających lub zapoczątkowanych w urzędzi... zobacz więcej
spis zdawczo-odbiorczy akt – formularz służący do ewidencjonowania dokumentacji przekazywanej z komórek org... zobacz więcej
sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych – polega na zarejestrowaniu ich w stosownym spisie zdawczo-o... zobacz więcej
sprawa – pierwsze znaczenie: zdarzenie lub stan rzeczy; drugie znaczenie: podanie, pismo, dokument wymagający rozp... zobacz więcej
stempel wpływu (pieczątka wpływu) – datownik wraz z nazwą bądź skrótem komórki organizacyjnej, odciś... zobacz więcej
sukcesja bierna - przejęta przez sukcesora dokumentacja, która obejmuje tylko sprawy zamknięte, już niepotrzebne ... zobacz więcej
sukcesja czynna – dokumentacja spraw niezakończonych przez sukcesodawcę przejęta przez sukcesora, nieodzowna do je... zobacz więcej
sukcesodawca – aktotwórca przekazujący swoją dokumentację sukcesorowi ... zobacz więcej
sukcesor (sukcesja) – aktotwórca przejmujący dokumentację sukcesodawcy... zobacz więcej
sygnatura archiwalna – znak rozpoznawczy nadany jednostce archiwalnej, umożliwiający jej zidentyfikowanie: w archi... zobacz więcej
symbol klasyfikacyjny – oznaczenie cyfrowe hasła klasyfikacyjnego danej grupy spraw ujętej rzeczowym wykazem akt, ... zobacz więcej
symbol kwalifikacyjny – oznaczenie literowe kategorii archiwalnej danej grupy spraw ujętej rzeczowym wykazem akt: ... zobacz więcej
system kancelaryjny bezdziennikowy -  system kancelaryjny, w którym rejestrowane są tylko sprawy, a nie poje... zobacz więcej
system kancelaryjny dziennikowy – system kancelaryjny polegający na rejestrowaniu wszystkich pism w dzienniku poda... zobacz więcej
system kancelaryjny mieszany - system kancelaryjny zasadzający się  na ogół na podwójnym rejestrowani... zobacz więcej

system teleinformatyczny – system, który tworzą urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury s... zobacz więcej

strzałka do góry