Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą
Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą


Radosław Molenda, Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą, w: Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej, T. XXI, Nr 1-2 (81-82), wyd. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Katowice 2013, s. 11-15"Terminy „dane”, „informacja” oraz „wiedza” s¹ traktowane jako synonimy i u¿ywane bardzo czêsto zamiennie. Jednak¿e w aspekcie zarz¹dzania wiedz¹ terminy te s¹ wyraŸnie rozró¿niane, ka¿dy z nich ma okreœlone znaczenie. Dlatego jest konieczne odwo³anie siê do ich definicji. (...)"
Źródło: http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/2013_1-2.pdf

                                                      (dostęp z 20.11.2018)

20.11.2018
strzałka do góry