Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony
Dawid Kuciński, Większość dokumentów ze spalonego archiwum jest wciąż zamrożona, w: lovekrakow.pl, 28.03.2023  "Blisko pół miliona złotych kosztowało poddanie różnego rodzaju zabiegom 180 metrów bieżących ocalałych akt z pożaru, który strawił miejskie archiwum. Na swoją kolej czeka większa część archiwaliów. [...] "
... zobacz więcej
29.03.2023
Robert Buliński, Główne archiwum..., Academia.edu.pl "Referat dotyczy Głównego Archiwum Policji KGP jako przykładu "resortowego" archiwum wyodrębnionego w zakresie jego historii, zasobu archiwalnego (zwłaszcza historycznego), bieżącej działalności, przepisów prawnych regulujących jego działalność i nadzoru archiwalnego ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych."
... zobacz więcej
18.11.2022
Straty wojenne w warszawskich archiwach wyniosły 90-95 % ich przedwojennych zasobów, w: Dzieje.pl, 18.10.2022  "Przed II wojną w stolicy działało pięć archiwów. "Szacujemy, że straty archiwów warszawskich wynoszą od 90 do 95 proc. ich przedwojennych zasobów" –  mówi PAP dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. "Polska traktowana była jako zdobycz i archiwa były elementem tego stylu myślenia" - podkreśla dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. [...] "
... zobacz więcej
22.10.2022
Bartłomiej Olechowski, Jak dotrzeć do książek niemożliwych do znalezienia? Wirtualne katalogi biblioteczne, w: Rynek Informacji, Edukacja cyfrowa, 17 października 2022  " [...] Wirtualne katalogi biblioteczne, to książkowy odpowiednik mapy. Możemy dowiedzieć się dzięki nim, gdzie dostaniemy daną książkę. Czy jest dostępna w naszym mieście? A jeśli nie, to wykorzystując wypożyczenia międzybiblioteczne, możemy sprowadzić ją za darmo z innego miasta, a nawet (za opłatą) kraju! [....] "
... zobacz więcej
22.10.2022
Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Między Scyllą i Charybdą. Pracownicy nadzoru archiwów państwowych wobec selekcji materiałów archiwalnych, Referat wygłoszony podczas VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi, Archiwum Narodowe w Krakowie, ss. 13   "Ivo Łaborewicz pisząc o etosie archiwisty słusznie podkreślił, iż archiwista decydując ozachowaniu lub zniszczeniu dokumentacji „stawia się niemal w roli demiurga mogącego jednym gestem, podpisem, unieśmiertelnić lub całkowicie wymazać z dziejów daną postać lub wydarzenie”1. Jak udźwignąć tę odpowiedzialność i czy można pogodzić możliwości archiwów z potrzebami nauki i oczekiwaniami użytkowników? Jak sprawić aby wybrane w wyniku selekcji materiały archiwalne stały się „zwierciadłami czasu”? A może pozostawić selekcję materiałów wartych trwałego zachowania samym twórcom dokumentacji, które staną się skarbnicami ich pamięci? Odysowi udało się przetrwać wybierając mniejsze zło, lecz czyż nam, archiwistom jedynie o przetrwanie tu chodzi? [...] "
... zobacz więcej
27.09.2022
"Archiwa to są instytucje pamięci, bez pamięci nie istnieją wspólnoty polityczne, kulturowe, nie istnieje tożsamość narodów – powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Podkreślił, że archiwa przechowują wielkie skarby i muszą mieć odpowiednie warunki. [...] "
... zobacz więcej
04.07.2022
Potężna zmiana. Bez papieru..., Aplitt, Business Insider   "Współczesny biznes staje się coraz bardziej skomplikowany, menedżerowie muszą reagować szybciej niż w przeszłości, pracownikom przybywa obowiązków. Znaczną pomocą w tej sytuacji może być wprowadzenie w firmie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). [...] "  
... zobacz więcej
08.03.2022
Dariusz R. Kijowski, Przepisy ogólne..., w: bip.brpo " Zajmującym si ę teorią prawa administracyjnego tytu ł niniejszego opracowania niesprawi zapewne żadnych trudno ści w rozpoznaniu jego sensu i celu. Chodzi w nim oodpowiedź na dwa pytania: czy istnieje obecnie uzasadniona potrzeba wprowadzenia w życieustawy zawierającej przepisy prawa mog ące spe łniać w procesie stosowania materialnegoprawa administracyjnego rolę części ogólnej tej gałęzi prawa oraz – jaki powinien by ć zakresi sposób uregulowania zagadnie ń mających w tym procesie znaczenie podstawowe, acharakteryzujących si ę tym, że pojawiaj ą się one w nim niemal w ka żdej, rozpoznawanejsprawie? [...] "
... zobacz więcej
19.02.2022
Beata Igielska, Kanclerz SGH: Elektroniczny..., Nowe Technolgie, Szkolnictwo Wyższe, Prawo.pl, 24.09.2021 "Warto dopracować mechanizmy automatyzujące obieg dokumentów oraz ergonomię pracy w tym środowisku. Dobrym rozwiązaniem będzie też możliwość zastosowania narzędzi pozwalających na wymianę modułów między systemami, zastosowanie analiz dużych zbiorów danych oraz sztucznej inteligencji. Liczymy, że takie rozwiązania będą dostępne w systemie EZD RP - mówi dr Marcin Dąbrowski, kanclerz Szkoły Głównej Handlowej. [...]"
... zobacz więcej
24.09.2021
Luiza Rach, Nowy model..., w: Rynek Informacji, 15 wrzesień 2021  "Multitask Unified Model, czyli w skrócie MUM to jeden z nowszych projektów Google zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji I/O 2021 w maju bieżącego roku.   Ten oparty na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym model miałby w przyszłości stać się podstawą zdobywania informacji i uzyskiwania odpowiedzi na pytania w najbardziej popularnej wyszukiwarce na świecie. MUM, w odróżnieniu od BERTa, nazwany jest modelem, ponieważ składa się na niego wiele algorytmów i systemów działających wspólnie. [...]"
... zobacz więcej
17.09.2021
Hanka Sowińska, Prezes IPN Karol Nawrocki: powinniśmy zająć się przede wszystkim procesami, które mają wpływ na higienę życia publicznego w Polsce, Pomorska.pl, 11 września 2021  "Przez ostatnie cztery lata kierował pan Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Choć sukcesów nie brakowało – przypomnę, że z sądowego procesu o zmiany w wystawie głównej wyszedł pan z tarczą - zdecydował się pan kandydować na prezesa IPN.Są propozycje, których nie można nie przyjąć. Kilka osób widziało we mnie przyszłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i złożyło mi taką propozycję. Uznałem, że dla historyka jest to najwyższe urzędnicze, podkreślam – urzędnicze, nie naukowe - stanowisko w tym kraju. Zdecydowałem się także dlatego, że w ciągu minionych czterech lat udało mi się stworzyć zespół i dochować - nie chcę powiedzieć wychować - zastępcy, który z całą pewnością dokończy budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Więc z jednej strony propozycja nie do odrzucenia, z drugiej gotowy zespół do tego, aby realizować projekt, który jest bliski mojemu sercu. [...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
" [...] At its best, social media is a remarkable mechanism for exchanging ideas, book recommendations and contacts, all of which makes the life of the historian a great deal easier. Last year, I was part of a conference round table featuring research on Manchuria, Korea, Russia and Italy, which wouldn’t have happened without Twitter. Archive work can be isolating and social media can be an excellent virtual water-cooler, a place to swap jokes and amusing tales, such as the mystery of the shrinking crocodile that occupied me and my followers while I was working on the Medici wardrobe records. (Both large and small crocodiles were among the curiosities collected by the 16th-century dukes of Florence.) [...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz, Data Steward School..., w: EBIB nr 3 (198), 2021 "Steward danych to zawód przyszłości za kilka lat będzie to jedna z najbardziej poszukiwanych pro-fesji na rynku pracy. Czemu?Zarządzanie danymi naukowymi jest nowym wyzwaniem dla środowi-ska naukowego oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w gromadzenie i udostępnianie wyni-ków prac badaczy, jak biblioteki, centra komputerowe czy archiwa. Zapewnienie trwałości, bezpie-czeństwa ijak najszerszego dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych staje się priorytetem w zarządzaniu nauką w całej Europie, będzie więc też jednym z nowych zadań bibliotek naukowych. W Polsce istnieje pilna konieczność edukacji i rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania danymi pracowników bibliotek, osób związanych z informacją naukową czy też zarządzających projektami badawczymi. [...]"
... zobacz więcej
14.07.2021
Dariusz Makowski, Archiwa cyfrowe..., w: ITwadministracji, maj 2021  Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował konieczność gromadzenia powstających materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. W tym celu przygotowano system Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
... zobacz więcej
10.06.2021
Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model..., w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010  "Celem  artykułu  jest  przypomnienie  najważniejszych  zasad  i  metod,  skła-dających się na tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego. Sta-nowił on dorobek archiwistów doby międzywojennej, uzupełniony i podsu-mowany w pierwszych latach powojennych. W swoich ogólnych podstawach teoretycznych, nakreślonej metodzie badawczej i sposobach realizacji poszcze-gólnych etapów prac pozostał on aktualny do dnia dzisiejszego. Następujący w kolejnych latach rozwój metodyki znacznie poszerzył, a także zmodyfiko-wał niektóre ustalenia klasyków polskiej archiwistyki. Nasilające się w ostat-nich czasach negatywne zjawisko podważania dotychczasowego dorobku te-oretyczno-metodycznego, któremu towarzyszy niejednokrotnie brak rzetelnej wiedzy w tym zakresie, zadecydowały o podjęciu tego zagadnienia w niniej-szym artykule. Po  zakończeniu  drugiej  wojny  światowej  archiwa  państwowe  w  Polsce,  po oszacowaniu strat, przystąpiły do zakrojonych na szeroką skalę prac za-bezpieczających i scaleniowych, następnie rewindykacyjnych. [...]" 
... zobacz więcej
03.05.2021
Barbara Pietrzak-Każarnowicz, Trendy w..., w: odoserwis.pl  
... zobacz więcej
11.02.2021
Jeden z najpopularniejszych brytyjskich podcastów poświęconych historii, w ramach którego można zapoznać się m. in. z artykułami o tematyce historycznej. Poza tym jest to świetna okazja do nauki języka angielskiego, niezbędnego historykom, zwłaszcza historii najnowszej, a także achiwistom, zarówno tradycyjnym, jak i cyfrowym.
... zobacz więcej
26.01.2021
Grażyna J. Leśniak, Państwo pozwoliło na..., w: Prawo.pl, Kadry i BHP, wyd. Wolters Kluwer, 8.01.2021
... zobacz więcej
08.01.2021
Daniel Mider, Sztuka wyszukiwania..., w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019 Ten artykuł równie dobrze mógłby znaleźć się w kategorii "Informatyka w archiwum"; jego lekturę polecam wszystkim archiwistom cyfrowym."Tekst składa się z dwóch części tematycznych. W pierwszej przeanalizowano techniki wyszukiwania, w sensie ogólnym, to jest heurystyki, oraz szczegółowym, czyli konkretne techniki należące do rodziny języków zapytań – operatory (w podziale na operatory logiczne, lokalizacyjne, wyszukiwania kanałów komunikacyjnych w mediach społecznościowych, chronometryczne, wyszukiwania w treści strony www oraz operatory wyszukiwania określonych typów treści). Ich zasadniczą funkcję stanowi doprecyzowanie zapytań dla wyszukiwarek. Druga część tekstu zawiera przegląd i analizę wybranych narzędzi eksploracji Internetu – wyszukiwarek internetowych (wyszukiwarek globalnych, wyszukiwarek zogniskowanych na prywatności użytkownika, metawyszukiwarek i multiwyszukiwarek, wyszukiwarek i katalogów lokalnych, wyszukiwarek ludzi, wyszukiwarek szarej literatury i wyszukiwarek naukowych, archiwów Internetu). Dokonany przegląd nie ma charakteru wyczerpującego, jest autorski i służy raczej do wstępnej orientacji zainteresowanym w uniwersum wyszukiwarek internetowych."
... zobacz więcej
16.12.2020
 Maria Wrede, Zbiory nośników pamięci w instytucjach prywatnych i społecznych - uwagi na temat form współpracy i metod działania, w: Archeion, T. 119, wyd. NDAP, Warszawa 2018, s. 177 -186 
... zobacz więcej
14.06.2020
Marcin Wilkowski, Znak wodny jako wypowiedź o dziedzictwie, w: Kultura Współczesna, Nr 2/101, 2018, s. 174-183
... zobacz więcej
07.06.2020
Konrad Gieroń, Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, Uniwersytet Wrocławski, ss. 12
... zobacz więcej
07.06.2020
Building a Business Continuity Plan, Guidelines for preperation of your Plan, AIG, May 2013
... zobacz więcej
16.05.2020
Piotr Tafiłowski, Zasoby biblioteczne i archiwalne w pracy infobrokera, Zakład Informacji Naukowej IBIN UMCS, Lublin 2009
... zobacz więcej
13.05.2020
Bartosz Nowożycki, Zasada proweniencji w dobie dokumentacji elektronicznej, [w:] Zasada zespołowości w praktyce Archiwów Państwowych. Studia i materiały, Warszawa 2017, s. 94-109
... zobacz więcej
29.04.2020
Katarzyna Krogulec, Informacja medyczna - przegląd źródeł, Rynek Informacji. OSINT i Google Hacking w praktyce, Źródła informacji, 31 październik 2017
... zobacz więcej
12.04.2020
Ewa Kawiak-Jawor, Monika Kaczoruk, Paulina Kaczor-Szkodny, Ewa Dudzińska, Bezpieczeństwo danych medycznych w kontekściewdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w: MW, Nr 9, 2017
... zobacz więcej
10.04.2020
Krystyna Wanda Roman, Między archiwistyką a architekturą informacji, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 9/11, 2018, s. 221-240
... zobacz więcej
30.03.2020
Dawid Żądłowski, Zarządzanie trwałością materiałów cyfrowych i metadane w archiwum cyfrowym, Workflow Trends 2019, ss. 24
... zobacz więcej
20.03.2020
Urszula Wróblewska, Gromadzenie i ochrona źródeł szkolnych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, DOI 2017
... zobacz więcej
13.03.2020
Maciej Laskowski, Using Google search engine to get unauthorized access to private data, Academia.edu.pl 
... zobacz więcej
03.03.2020
Wojciech Mincewicz, Metadane - cichy zabójca prywatności, w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019
... zobacz więcej
31.01.2020
Dariusz Magier, Archiwiści i maszyny, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 9(11), 2018, s. 31-48
... zobacz więcej
22.12.2019
Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje. Oznaczenia na rysunkach. Informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, ss. 69 
... zobacz więcej
14.12.2019
Obliczenia i odczyty w geografii, oprac. Jan Baciak, ss. 16
... zobacz więcej
23.11.2019
Marta Różyńska, Dokumentacja elektroniczna w spuściznach archiwalnych na przykładzie spuścizny Stanisława Gorgolewskiego, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 7 (9), 2016, s. 121-133
... zobacz więcej
20.11.2019
Bartosz Konopa, Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?, w: EBIB, Nr 2 (172), Archiwizacja Internetu, 2017
... zobacz więcej
04.11.2019
Bartosz Konopa, Witryna internetowa jako materiał archiwalny, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 7 (9), Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016 s. 113-120
... zobacz więcej
01.11.2019
Maria H. Kamińska, Wykorzystanie WEB 2.0 oraz architektury informacji w pracy brokera infomacji, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.  Dla jeszcze bardziej ambitnych archiwistów...
... zobacz więcej
27.10.2019
Daniel Mider, Jan Garlicki, Wojciech Mincewicz, Pozyskiwanie informacji z Internetu metodą Google Hacking - biały, szary czy czarny wywiad?, w: Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, Nr 20, 2019 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.  Dla ambitnych archiwistów i infobrokerów...
... zobacz więcej
21.10.2019
 H. Głębocki, Dostęp do zbiorów archiwalnych jest barometrem demokracjii, w: Dzieje.pl, 6.10.2019
... zobacz więcej
07.10.2019
Jakub Szczęsny, Alternatywy dla Microsoft Office, Antyweb.pl, 28.08.2017
... zobacz więcej
29.09.2019
 Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Anna Pecyna, Waldemar Samociuk, Zarządzanie dokumentacją techniczną z wykorzystaniem programu Access, w: Mechanik, Nr 7, 2018, ss. 3  
... zobacz więcej
23.09.2019
Katarzyna Kułak, Serwis społecznościowy jako narzędzie promocji archiwów i muzeów, w: Folia Bibliologica, vol LV/LVI, wyd. Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013/14
... zobacz więcej
18.09.2019
Filip Kwiatek, Zarys historii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej/Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwalna Biblioteka Cyfrowa NAC
... zobacz więcej
15.09.2019
Łukasz Wróblewski, Ekspertyza archiwalna akt w Polsce. Określenie treści pojęcia, Problemy archiwów
... zobacz więcej
20.08.2019
Marek Kisilowski, Krzysztof Urbaniak, Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, Politechnika Warszawska 
... zobacz więcej
14.07.2019
Eugeniusz Borodij, Jak długo przechowywać dokumenty, które nie muszą być archiwizowane? Rzeczpospolita 19.06.2014
... zobacz więcej
02.03.2019
Marcin Wilkowski, Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?, w: Biuletyn EBIB, Nr 183, 2018
... zobacz więcej
05.01.2019
Radosław Molenda, Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą, w: Praktyka i teoria informacji naukowej i technicznej, T. XXI, Nr 1-2 (81-82), wyd. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Katowice 2013, s. 11-15
... zobacz więcej
20.11.2018
Magdalena Wiśniewska, Digital community archives – selected examples (pol. Cyfrowe archiwa społeczne – wybrane przykłady), Archiwa – Kancelarie- Zbiory, nr 6 (8), 2015, s. 221 – 236.
... zobacz więcej
12.11.2018
Marcin Wilkowski, Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 6 (8), 2015, s. 202-207 
... zobacz więcej
29.10.2018
Sonia Waleszczuk, Problem archiwizacji Biuletynu Informacji Publicznej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 6 (8), 2015, s. 257-268
... zobacz więcej
14.10.2018
Jan Annusewicz, Działalność archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Akt Nowych, w: Biuletyn EBIB, Nr 6 (151), Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego, 2014
... zobacz więcej
26.08.2018
Abdushukur Hamidovich Abdullaev, Methods of Assessment of Information Literacy for Decision-Makers, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 481-489
... zobacz więcej
19.08.2018
Paweł Wolnicki, Współpraca organów państwa odpowiedzialnych za narodowy zasób archiwalny z archiwami polonijnymi - formą zaspokajania informacyjnych potrzeb społeczeństwa, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 9-21
... zobacz więcej
26.07.2018
Paweł Babij, Dzieje archiwum zakładów samochodowych w Jelczu, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 185-208
... zobacz więcej
15.07.2018
Aleksandra Fejfer, Karolina Imiołek-Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, 2014
... zobacz więcej
07.07.2018
Gabriel Widuch, Problemy wartościowania akt ewidencyjnych kierowców na przykładzie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017
... zobacz więcej
01.07.2018
Krzysztof Stryjkowski, Sylwia Stryjkowska, Usługi archiwalne i outsourcing oraz ich wpływ na działalność i zasób archiwów, w: Archeion, T. 118, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 48-68
... zobacz więcej
17.06.2018
Jerzy Piotr Walczak, Era analogowa a era cyfrowa
... zobacz więcej
25.05.2018
Stanisław Grobelny, Zasady postępowania z aktami w kancelarii, w: Biuletyn CAW, ss. 12
... zobacz więcej
28.04.2018
 Jerzy Bednarek, Archiwalny System Informacyjny Instytutu Pamięci Narodowej - struktura i funkcjonowanie, wyd. IPN Łódź, ss. 16
... zobacz więcej
25.03.2018
Społeczeństwo informacyjne. Geneza i definicje, red. Bliźniuk G., Nowak Stanisław J., wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005
... zobacz więcej
11.03.2018
Dorota Gajos-Kaniewska, NSA: Dokumenty w archiwach zakładowych to informacja publiczna, Rzeczpospolita, 2.02.2018
... zobacz więcej
24.02.2018
Paweł Wolnicki, Prawno-administracyjne formy recypacji prawa archiwalnego w działalności Kościoła katolickiego, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 72-83
... zobacz więcej
04.01.2018
Roman Stelmach, Polonika i silesiaka w zasobie dokumentów poklasztornych w Ziemskim Archiwum w Brnie, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 281-310
... zobacz więcej
03.12.2017
 Karl-Peter Ellerbrock, Między wiarygodnością, wzajemnym zaufaniem a interesem korporacyjnym. Regionalne archiwa gospodarcze jako partnerzy badań historycznych i gospodarki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 19-30
... zobacz więcej
29.10.2017
Mariusz Korejwo, Ewidencja ludności i dowody osobiste. Akta spraw: formy, postaci, podstawy prawne 1928 - 1990, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, 189 - 214
... zobacz więcej
21.10.2017
Tomasz Czarnota, Problem granic zespołu w archiwach osobistych z perspektywy ich twórców - przypadek archiwaliów Jerzego Giedroycia, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 248-270
... zobacz więcej
07.10.2017
Marek Mariusz Tytko, Przydatność studiów z informacji naukowej w pracy w archiwum, w: Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 4-5 czerwca 1996, Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Maria Kocójowa, Kraków 1997, s. 44-48
... zobacz więcej
20.08.2017
Katarzyna Ziętal, KARTA i archiwa społeczne, w: Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego, Biuletyn EBIB, Nr 6 (151), 2014
... zobacz więcej
05.08.2017
Agnieszka Kudełka, Archiwiści społeczni i genealodzy - dobry tandem?, w: More Maiorum, Nr 3 (38), 2016
... zobacz więcej
30.07.2017
Magdalena Wiśniewska, Teoria archiwalna w archiwach społecznych, w: Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, wyd. Studenckie Koło Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Toruń 10-12 kwietnia 2013, ss. 14-30
... zobacz więcej
15.07.2017
Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek - Stachura, Aneta Januszko-Szakiel i in., Trwała ochrona zasobów cyfrowych - podstawowe pojęcia, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014
... zobacz więcej
12.06.2017
Robert Degen, Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ss. 11
... zobacz więcej
14.05.2017
Robert Degen, Zarządzanie dokumentacją w polskich badaniach, wyd. UMK, Toruń 2017, ss. 15
... zobacz więcej
05.05.2017
Mariusz Jarocki, Open source w zarządzaniu informacją, w: Toruńskie Studia Bibliologiczne, Nr 1, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 151-158 
... zobacz więcej
23.04.2017
Marek T. Zahajkiewicz, Archiwa parafialne jako przedmiot szczególnej troski, w: Poznańskie Studia Teologiczne, T. II, Poznań 2001 
... zobacz więcej
15.04.2017
Profesor Halina Robótka. Szkic portretu, Robert Degen, Marlena Jabłońska, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 9-17 
... zobacz więcej
29.01.2017
Mirosław A. Supruniuk, Archiwum pamięci czy warsztat do badań nad historią emigracji?, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 37-60
... zobacz więcej
16.10.2016
Wioletta Lipińska, Problemy dokumentacji technicznej w świetle polskiej literatury archiwistycznej po 1945 r., w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss.  126-148
... zobacz więcej
02.10.2016
Przemysław Wojciechowski, Lepiej zapobiegać, niż leczyć - nowe tendencje w dziedzinie zabezpieczania i konserwacji zasobów archiwalnych, w: Archeion, t. 108, wyd. NDAP, Warszawa 2005, ss. 13-31
... zobacz więcej
14.08.2016
Marek Niezgódka, Polska Bibilioteka Wirtualna Nauki: program i jego perspektywy, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 354-362
... zobacz więcej
31.07.2016
Vladimir Żumer, Gromadzenie materiałów archiwalnych i kryteria ich oceny, w: Archeion, t. 103, wyd. NDAP, Warszawa 2001, ss. 37-63
... zobacz więcej
13.07.2016
Marlena Jabłońska, Problem definicji druków ulotnych gromadzonych w archiwach, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 180-191
... zobacz więcej
03.07.2016
Maria Trojanowska, Wydawnictwa efemeryczne w archiwach - problemy gromadzenia i opracowania. Artykuł dyskusyjny, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 101-135  
... zobacz więcej
26.06.2016
Paweł Pietrzyk, Polonijne instytucje w Australii i ich zbiory archiwalne na przykładzie ośrodków w Melbourne, Sydney i Brisbane, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 515-540
... zobacz więcej
03.04.2016
Robert Szarejko, Wywłaszczenia nieruchomości w Polsce w latach 1944-1998, w: Archeion, t. 116 wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 541-563
... zobacz więcej
25.03.2016
 Marlena Jabłońska, Internal relations jako narzędzie organizacji i zarządzania archiwami, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 25-38. 
... zobacz więcej
15.03.2016
Anne Thurston, Digitalizacja materiałów archiwalnych oraz ich przechowywanie - ogólnoświatowe możliwości i wyzwania, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, 37-44
... zobacz więcej
21.02.2016
Artur R. Sypuła, Wartość archiwalna dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych wydanych w urzędach gmin,w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 205-218. Wydawnictwo dostępne w postaci elektroniczej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
14.02.2016
 Eric Ketelaar, Dokumenty jako pomniki, w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 37-49. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
07.02.2016
Marcin Dziubiński, Jak datować zdjęcia niepodpisane? Czyli diabeł tkwi w szczegółach, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, ss. 143-162. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stropnie NDAP.
... zobacz więcej
31.01.2016
Artur R. Sypuła, Przegląd prawodawstwa światowego w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi proweniencji niepaństwowej, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 111-152. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
24.01.2016
Zbigniew Tucholski, Problematyka ochrony archiwaliów technicznych, w: Archeion, t. 114, Warszawa 2013, ss. 61-75. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
09.01.2016
Leszek Pudłowski, Model cyklu życia dokumentacji, w: Archeion, T. 115, Warszawa 2014, ss. 177-226. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
02.01.2016
Kim jest archiwista w Polsce?
... zobacz więcej
01.09.2014
Jak prawidłowo przygotować się do wdrożenia systemu "Archiwum zakładowe" firmy ARISCO?
... zobacz więcej
02.02.2014
Linked Data to mechanizm którym posługuje się Semantic Web albo “Web 3.0 w budowie”. Te powiązane ze sobą określenia są tak nowe, że nie maja jeszcze ‘oficjalnego’ polskiego tłumaczenia. Na czym polega Semantic Web? Wszyscy używamy World Wide Web (www). Podstawowym składnikiem www sa tak zwane hiperłącza (hiperlink), odnośniki albo odsyłacze do innych stron, źródeł informacji. Kliknięcie w taki odsyłacz (ma w nazwie http) powoduje otwarcie w przeglądarce internetowej nowej strony pozwalającej na rozszerzenie naszej wiedzy lub dalsze zaspokojenie ciekawości. Www została stworzona dla naszej konsumpcji, i jak język naturalny, jest rozumiana przez ludzi.Jak pisałem poprzednio, komputery są w porównaniu z nami bardzo mało rozgarnięte. Trzeba im wszystko przedstawiać kawa na ławę, metodą łopatologiczną. Ale są za to bardzo szybkie, a przede wszystkim potrafią ogarnąć o wiele więcej danych na raz niż my. A to znaczy, że odszukają w petabajtach informacji to, czego właśnie potrzebujemy. Aby to było możliwe, musimy być dużo bardziej precyzyjni, mieć wiarygodne źródła informacji i system który to wszystko połączy. Tym systemem jest właśnie Linked Data. Dlaczego interesować się Linked Data? Oczywiście z ciekawości, żeby zrozumieć jak działa dziś świat cyfrowy, który nas otacza; dotyczy to szczególnie archiwistów, bibliotekarzy i innych pracujących w dziedzinie obróbki  danych. Jeśli pracujemy w instytucji która posiada jakieś dobrej jakości dane z dowolnej dziedziny, udostępnienie tych danych już teraz w Linked Data podniesie znacząco prestiż tej instytucji na całym świecie.Najważniejsze zasady Linked Data to używanie odnośników zamiast tekstu (URI) oraz zastosowanie składni prostego zdania twierdzącego: podmiot - orzeczenie - dopełnienie (RDF). Cała reszta to rozwinięcie tych zasad i ich szczegółowa implementacja.URIPoprzedno pisałem o unikalnych identyfikatorach. W Linked Data takim identyfikatorem jest URI (Universal Resource Identifier). Zamiast pisać “Aleksander Kowalski ...no..., nie ten poseł na Sejm tylko olimpijczyk, ale nie narciarz tylko hokeista” używamy URI http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kowalski_(hokeista), który prowadzi nas do jakiegoś autorytatywnego źródła. W przykładzie tym użyłem linku do Wikipedii - encyklopedii dla ludzi; w Linked Data dla komputerów użylibyśmy przykładowo linku do DBPedii,  http://dbpedia.org/page/Aleksander_Kowalski. Jest tam duża liczba danych posiadających strukturę, takich jak daty, miejsca, kategorie itp, i można zadać bardziej złożone pytanie, np. “podaj wszystkich hokeistów którzy brali udział w Olimpiadzie w Lake Placid razem z Aleksandrem Kowalskim”. Użycie URI zwalnia nas z tłumaczenia za każdym razem, o jaki przedmiot chodzi, a także uniemożliwia lub mocno utrudnia świadome stosowanie niejednoznaczności językowych, ulubione zajęcie polityków.RDFLinked Data to idea, w myśl której można używając prostych zdań zapisać informacje o wszystkich obiektach wiedzy ludzkiej - zadanie ogromnie ambitne, ale według twórców Symantic Web wykonalne. Takie proste zdania składają się z podmiotu, orzeczenia i dopełnienia. RDF (Resource Description Framework)  jest standardem który określa, w jaki sposób należy tworzyć takie trójczłonowe zdaniaPodmiot to obiekt, o którym mówimy w zdaniu. Podmiot musi być określony w postaci URI, t.j. unikalnego identyfikatora. W ten sposób nakierowujemy komputer na jednoznacznie zdefiniowany obiekt. Podmiotem może być każdy obiekt o którym chcemy cos napisać - osoba, miejsce, książka, strona internetowa itp. W naszym przykładzie będzie to Aleksander Kowalski.Orzeczenie (często orzeczenie złożone) albo predykat, to druga część zdania. Określa ono jakąś własność, zależność, rodzaj itp. Przykładowo może to być “urodził się dnia…”, “należy do kategorii…”, “ma współrzędne geograficzne…” itp.  Orzeczenie też musi mieć charakter URI, aby wskazywać na dobrze zdefiniowany (w języku naturalnym) predykat. Dopełnienie albo obiekt to wartość, którą w zdaniu przypisujemy podmiotowi. Może to być wartość literalna (np. 1902) ale może też być URI, jeśli wartością jest jakiś obiekt który jest opisany osobno (w tym wypadku nie podajemy jego nazwy, która może być niejednoznaczna, a jego unikalny identyfikator, URI). W języku naturalnym łatwo takie zdania napisać: Aleksander Kowalski, ...no..., nie ten poseł na Sejm tylko olimpijczyk, ale nie narciarz tylko hokeista, urodził się siódmego października 1902 roku. Aleksander Kowalski (ten sam co powyżej) był polskim hokeistą.Aleksander Kowalski zginął w Katyniu.W RDF musimy nad tym trochę popracować. Po pierwsze musimy określić URI podmiotu - załóżmy że dla skrócenia zdefiniujemy ak jako http://dbpedia.org/page/Aleksander_Kowalski (i dodamy na końcu /p aby pamiętać, że podmiotem jest osoba a nie strona internetowa) Pierwszym zdaniem będzie informacja dla komputera, że obiektem jest osoba:ak:p   rdf:type   foaf:personGdzie ak:p to podmiot (mówimy o osobie Aleksandra Kowalskiego), rdf:type to predykat ‘typ’, określony w standardzie RDF, a foaf:person to wartość - ‘osoba’  - klasa określona w standardzie FOAF (o czym dalej). Kolejne zdania to:ak:p    dbpedia-owl:birthDate   1902-10-07ak:p    dc:description   “Polish ice hockey player”ak:p    dbpedia-owl:deathPlace     dbpedia:Katyn_massacreW pierwszym zdaniu obiektem jest data zapisana w standardzie ISO (patrz “Czy umiemy pisać daty?”) - możemy to uściślić dodając definicję typu, np. tak:ak:p    dbpedia-owl:birthDate   1902-10-07^^xsd:dateW drugim zdaniu obiektem jest tekst dosłowny (“literal”), a w trzecim jest to URI wskazujące na cały nowy zasób ("resource"), które może mieć swoja listę własności wyrażonych jako zdania RDF, a te z kolei swoje własności i tak dalej. W ten sposób powstaje powoli nowy obiekt który, choć istnieje dopiero w postaci szczątkowej, ma już swoja nazwę: Gigantyczny Globalny Diagram (Giant Global Graph). Co możemy wyrazić w RDF? Sam standard określa tylko małą liczbę podstawowych pojęć i połączeń, można w nim zdefiniować zasoby (resource), klasy lub kategorie, własności, relacje obiektów do klas, spisy albo listy - uporządkowane i nie, itp. Standard podaje też sposób budowania konstrukcji złożonych (“Jan Kozłowski powiedział że Aleksander Kowalski jest hokeistą”) z prostych zdań trójskładnikowych (w procesie tym, zwanym reifikacją, traktujemy wewnętrzne zdanie jako zasób). Innymi słowy definiuje elementy logiki formalnej którą posługuje się Linked Data.Formy zapisu RDFRDF jest językiem przeznaczonym do zapisu informacji o zasobach. Standard RDF definiuje nie tylko semantykę ale także składnię tego języka, wyrażoną w XML (podawaną czasem jako RDF/XML), co można traktować jako ‘kanoniczną’ reprezentację. Przykład poniżej zawiera tę samą informacje co powyżej w formie XML: pierwsza część <rdf:RDF> to definicje, a <rdf:Description> podaje trzy zdania dotyczace tego samego podmiotu, Aleksandra Kowalskiego.<rdf:RDF     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"     xmlns:dbpedia-owl="http://dbpedia.org/ontology/     xmlns:dbpedia=”http://dbpedia.org”     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">     <rdf:Description rdf:about="http://dbpedia.org/page/Aleksander_Kowalski/p">        <dbpedia-owl:birthDate>1902-10-07</dbpedia-owl:birthDate>             <dc:description>Polish ice hockey player</dc:description>        <dbpedia-owl:deathPlace>dbpedia:Katyn_massacre</dbpedia-owl:deathPlace>      </rdf:Description></rdf:RDF>Powstało także wiele innych składni (zwanych tu “serializacjami”), które maja być albo łatwiejsze w czytaniu, albo wygodniejsze w zastosowaniu do innych technologii, np www. Istnieje zapis zwany Notation 3 albo N3, który jest drugą ‘oficjalną’ składnią RDF. Zdania ilustrowane w pierwszej części są wyrażone w składni podobnej do N3. Są też składnie o nazwie N-Triples, Turtle, TriG, TriX i inne. Składnia RDFa to metoda umieszczania danych RDF wewnątrz stron www, jako atrybutów hiperlinku. Jeśli to wszystko brzmi trochę jak wieża Babel, to prawdopodobnie tak jest. Każda z tych metod pretenduje do bycia “łatwiejszą” i bardziej intuicyjną, choć i tak te wszystkie dane nie są i zapewne nie będą wprowadzane ręcznie. Zobaczymy które składnie ostaną się próbie czasu.RozszerzeniaRDF to tylko początek, trzon składni Linked Data. Potrzebne są bardziej rozbudowane słowniki i narzędzia, jeśli chcemy pretendować do uniwersalnego reprezentowania wiedzy. RDF jest w miarę uniwersalny, co pozwala np. na użycie wewnątrz znanych i popularnych standardów metadanych takich jak Dublin Core (DC) czy Friend-of-a-Friend (FOAF) przeznaczonego do charakteryzacji danych o ludziach. Sam standard ma już wbudowane rozszerzenie, RDF Schema (RDFS), z definicją klas dla budowania ontologii. Powstają całe kompletne języki ontologii takie jak OWL albo SKOS, języki kwerend baz danych “trójkowych’ jak SPARQL i inne narzędzia. Są one bardzo ciekawe, ale to jest temat na osobny artykuł.Gdzie są dane?Wszystko to bardzo dobrze, można sobie powiedzieć, ale skąd mamy wziąć te URI? Gdzie są dane, co do których możemy mieć zaufanie, że są prawdziwe i nie wprowadzą komputera w błąd? Przecież każdy taki błąd może się rozprzestrzenić jak pożar na inne węzły Semantic Web.Jest wiele zasobów które są udostępnione w Linked Data. Liczba wiarygodnych źródeł danych rośnie wykładniczo. Dostępne są dane geograficzne i dane o ludziach - szczególnie autorach, zbierane przez biblioteki na świecie. Dużą nadzieję pokłada się w dostępie do danych naukowych, w szczególności w takich dziedzinach jak genetyka, meteorologia czy fizyka gdzie zasoby danych liczą się w petabajtach. DBPedia jest odzwierciedleniem Wikipedii ale z danymi które mają strukturę; instytucje takie jak Library of Congress albo New York Times udostępniają coraz więcej informacji. Można to zobaczyć juz dziś, wpisując na przykład w przeszukiwarkę Google zdanie “Birth date of Jozef Pisudski” (działa to na razie tylko po angielsku). Dostaniemy już nie tylko linki do stron, ale konkretną odpowiedź (5 grudnia 1987) plus, jako bonus, obszar na stronie z innymi danymi encyklopedycznymi o Marszałku. Omówienie źródeł danych, których jest ogromna ilość, to jednak temat na następny blog.Czytaj więcejStrona Linked DataLinked Data w WikipediiSemantic Web w WikipediiCo to jest RDF i czym to sie je (po angielsku, jak i inne zródła powyżej)Marek ZielińskiArtykuł ukazał się 25 listopada 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoMoże Cię też zainteresowaćWstęp do standardów metadanychKoperty na zdjęcia cyfroweDigital HumanitiesŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
12.01.2014
Wbrew powszechnemu mniemaniu, cyfryzacja i digitalizacja to dwa całkiem różne pojęcia. Można tutaj dodać też kolejne: formatowanie cyfrowe.
... zobacz więcej
29.12.2013
 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
... zobacz więcej
05.08.2013
 Brakowanie dokumentacji jest bardzo ważną czynnością w archiwum zakładowym
... zobacz więcej
28.07.2013
 Cele i zasady organizacji archiwum zakładowego
... zobacz więcej
21.07.2013
Z dniem 18 stycznia 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
... zobacz więcej
01.02.2011
Operat ewidencyjny zawiera informacje o gruntach, budynkach oraz lokalach i składa się z map, rejestrów, a także dokumentów, na podstawie których dokonano wpisów do nich. Wszelkie wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości.
... zobacz więcej
19.05.2009
Sposób prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r.
... zobacz więcej
11.05.2009
W pierwszej kolejności zajmiemy się tutaj archiwami zakładowymi i składnicami akt, ponieważ wyjaśnienia tutaj wymaga już same nazewnictwo. Termin „archiwum zakładowe” pojawił się dopiero w latach sześćdziesiątych, wcześniej w odniesieniu do archiwów zakładowych instytucji i przedsiębiorstw używano określenia „składnica akt”...
... zobacz więcej
13.03.2009
Państwową, powszechną i jednolitą w całym kraju świecką rejestrację stanu cywilnego wprowadzono dekretem z 25 września 1945 r. Usankcjonował on powstanie nowych organów administracji państwowej, które tworzą księgi stanu cywilnego i przechowują je przez 100 lat, po czym trafiają one do archiwów państwowych. 
... zobacz więcej
04.03.2009
Sieci archiwalne zostały usankcjonowane Ustawą archiwalną z 14 lipca 1983 r. Metodyka archiwalna definiuje sieć archiwalną jako organizację archiwów realizujących wspólne zadania określone w akcie prawnym powołującym daną sieć. Natomiast archiwoznawstwo przyjęło dla sieci archiwalnej znacznie szerszą definicję, określając tym mianem wszystkie archiwa rozmieszczone na terytorium państwa. Tutaj jednak zajmiemy się sieciami archiwalnymi z punktu widzenia metodyki archiwalnej.
... zobacz więcej
23.02.2009
Współcześnie nierzadko jeszcze mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dana jednostka organizacyjna w ciągu swojej nieraz wieloletniej działalności zgromadziła ogromne ilości dokumentów dotychczas przechowywanych w często nawet niezabezpieczonych szafach, które należałoby obecnie zarchiwizować...
... zobacz więcej
16.02.2009
Obowiązek prowadzenia odrębnej dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy wynika z art. 149 k.p.  Jednocześnie cytowany artykuł stanowi, że obowiązek jej prowadzenia nie dotyczy pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej oraz otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe.
... zobacz więcej
03.02.2009
Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy w momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy. W świetle art. 97 § 1 k. p. wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę musi nastąpić niezależnie od spełnienia jakichkolwiek warunków. W przypadku zaś, gdy wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w momencie ustania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do jego wydania w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.
... zobacz więcej
17.12.2008
Precedensem w stosunku do raportów służb porządkowych stało się orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalające skargę spółki z o.o. Metro Warszawskie (sygn. II SA/Wa 2102/08), w którym stwierdzono, że raporty służb ochrony metra muszą być zarejestrowane jako zbiór danych.
... zobacz więcej
05.12.2008
Warunkami niezbędnymi do przeprowadzenia informatyzacji jest stworzenie właściwych regulacji prawnych, ujednolicenie procedur (ostatnio wykryto liczne  nieścisłości nawet  w sporządzanych umowach zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, z których nie wynikało jednoznacznie, kto jest ich właścicielem a kto tylko użytkownikiem), zwiększenie nakładów finansowych oraz zatrudnienie kompetentnych urzędników i zwiększenie kompetencji informatyków.
... zobacz więcej
26.11.2008
Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez poznańską firmę OGICOM, 35% polskich przedsiębiorców w ogóle nie archiwizuje swoich danych. Mimo że na twardych dyskach firmowych komputerów przechowuje się często dane o kluczowym znaczeniu, to jednak tworzenia kopii zapasowych traktuje się nadal nieco lekceważąco.
... zobacz więcej
14.10.2008
Przy wyborze metody gromadzenia i ewidencji dokumentacji teatralnej należy uwzględnić zarówno zapewnienie sprawnego dostępu do teatraliów, jak i tworzenie jednolitych grup aktowych pozwalających na łatwy przegląd zgromadzonego zasobu. Niewątpliwie pomocne tutaj będą przepisy i normatywy, jednak specyfika dokumentacji teatralnej wymusza zastosowanie najbardziej właściwej w konkretnym przypadku formuły. Wydaje się, że najlepszą metodą będzie tutaj spis premier, których kolejny numer jest zarazem sygnaturą poszczególnych rodzajów dokumentacji.
... zobacz więcej
06.10.2008
Archiwista jest odpowiedzialny za całokształt pracy archiwum zakładowego oraz zachowanie tajemnicy  państwowej i służbowej. Powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończony kurs archiwalny. W przypadku jego nieobecności może zastąpić go inny pracownik danej jednostki organizacyjnej, ale tylko w zakresie udostępniania akt.
... zobacz więcej
17.09.2008
Dnia 26 czerwca 2008 r. został przyjęty przez Radę Archiwalną przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych apel w sprawie ratowania Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Apel został opublikowany na stronie  Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (www.archiwa.gov.pl).
... zobacz więcej
21.08.2008
Archiwistyka jest nauką interdyscyplinarną, korzystającą z osiągnięć innych dziedzin nauki, takich jak prawo, z którego zresztą się wyodrębniła jako  samodzielna dziedzina wiedzy, zarządzanie, informatyka, cybernetyka, informacja naukowa i psychologia. W tym miejscu trzeba podkreślić, że mimo to archiwistyka jest bezsprzecznie samodzielną dyscypliną wiedzy, posiada bowiem, jak każda inna dyscyplina naukowa, swój przedmiot i metody badawcze.
... zobacz więcej
31.07.2008
Do owadów występujących w archiwach zaliczyć należy w pierwszym rzędzie rybiki, kołatki i karaluchy. Ich środowiskiem są substancje organiczne, takie jak papier, różnego rodzaju kleje, skóra, pergamin i płótno. Przeważnie pojawiają się w ciepłych, ciemnych, brudnych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Dodatkowo ptasie gniazda, które mogą się pojawić na zewnątrz budynku archiwum,  stanowią dla nich doskonałe źródło pożywienia. Dlatego też każde zauważone ptasie gniazdo należy natychmiast usunąć.
... zobacz więcej
26.06.2008
Występujące w archiwach różnego rodzaju grzyby, bakterie i promieniowce, osłabiają, powodują przebarwienia i rozkładają papier, materiały fotograficzne, płótno, niektóre kleje, pergamin i skórę. Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać w przypadku zainfekowania zbiorów przez mikroorganizmy, jest sprawdzenie czy są one aktywne czy nieaktywne.
... zobacz więcej
18.06.2008
Zgodnie z ostatnią definicją Janiny Stankiewicz komunikowanie się oznacza dynamiczny, dwustronny proces przekazywania informacji, w formie symbolicznej przy wykorzystaniu odpowiednich kanałów informacyjnych, pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu.
... zobacz więcej
12.06.2008
W zasobie Głównego Archiwum Policji znajduje się zespół archiwalny MO, powstały w latach 1955-1990, oraz zespół otwarty Komendy Głównej Policji. Natomiast dokumentacja wytworzona w latach 1944-1954 przez Komendę Główną MO znajduje się obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie.
... zobacz więcej
15.05.2008
Rekonstrukcja spuścizny po byłym Urzędzie ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD rozpoczęła się w Niemczech w 1995 r. i odbywa się w Zirndorf koło Nürnberg. Do końca zeszłego roku grupie archiwistów zajmujących się składaniem podartych dokumentów udało się uporządkować 434 worki, co oznacza 900 tys. kart...
... zobacz więcej
07.05.2008
Dane osobowe internautów są zazwyczaj gromadzone za pośrednictwem różnego rodzaju witryn i przeglądarek internetowych. Częstokroć nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wchodząc na dowolną stronę internetową, udostępniamy jej administratorowi informacje o naszym IP (adres, który identyfikuje nasz komputer w sieci) lub rodzaju używanego systemu operacyjnego.
... zobacz więcej
10.04.2008
Począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r. wszyscy podatnicy mogą rozliczać z fiskusem przez Internet. Aby jednak to było możliwe, należy najpierw złożyć osobiście i w tradycyjnej formie deklarację o zamiarze rozliczania się za pomocą Internetu. Konieczne jest tutaj także posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego.
... zobacz więcej
03.04.2008
Dostępna już jest wersja BETA (testowa) serwisu www.moikrewni.pl, który pozwala na zupełnie bezpłatne, nieskomplikowane i bezpieczne stworzenie drzewa genealogicznego Państwa rodziny. Serwis ma charakter czysto rozrywkowy, w związku z czym nie jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo genealogią. Mimo to, serwis poprzez zabawę uczy, niejako rozbudzając zainteresowanie genealogią.
... zobacz więcej
29.03.2008
Współcześnie na rynku dostępnych jest cały szereg poradników kancelaryjno-archiwalnych, które nie zawsze zawierają rzetelne informacje. W związku z tym prezentuję literaturę archiwalną dotyczącą przedpola archiwalnego.
... zobacz więcej
17.03.2008
Akta osobowe i płacowe zaliczane są do dokumentacji niearchiwalnej (kat. B50), co oznacza że przechowywane są przez okres pięćdziesięciu lat od ustania stosunku pracy. Na ich podstawie wystawia się świadectwa pracy oraz poświadczenia wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu wykonywanej pracy, niezbędne pracownikowi do ustalenia wymiaru emerytury w ZUS-sie.
... zobacz więcej
25.02.2008
W świetle art. 51a Ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.
... zobacz więcej
12.02.2008
Na fali ostatnich przemian prawno-ustrojowych zachodzących w naszym kraju powstaje cały szereg placówek oświatowych, uczelni wyższych itd., które w celu obrania sobie patrona muszą najpierw udowodnić, zgodnie z wymogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, iż nie żyją żadni krewni lub prawni spadkobiercy przyszłego mecenasa. W przeciwnym razie niezbędna jest ich zgoda.
... zobacz więcej
07.02.2008
W przypadku przechowywania dużej ilości obiektów archiwalnych wzrasta ryzyko namnażania się drobnoustrojów. W związku z tym w magazynach archiwalnych mogą występować mikroorganizmy w postaci komórek bakterii, drożdży, promieniowców czy zarodników grzybni. Najczęściej unoszą się one w powietrzu z cząsteczkami kurzu i pyłu, często są przenoszone bezpośrednio np. na odzieży i skórze ludzkiej, a także wegetują na roślinach doniczkowych.
... zobacz więcej
19.10.2007
Organizacje i stowarzyszenia o długoletniej tradycji sięgającej początków XX w., jak np. Związek Nauczycielstwa Polskiego, okresu międzywojennego, do których zaliczyć należy Związek Inwalidów Wojennych oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, lub okresu powojennego, jak np. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację...
... zobacz więcej
15.10.2007
W okresie kampanii wyborczej szczególnego znaczenia nabiera problematyka związana z gromadzeniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji partii politycznych. W świetle Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, dokumentacja partii i organizacji politycznych oraz organizacji społecznych stanowi ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.
... zobacz więcej
12.10.2007
Informacja zawsze była nieodzownym czynnikiem rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Ostatnio jednak, w związku z rewolucją technologiczną, związaną głównie z zakrojoną na szeroką skalę informatyzacją, jej rola znacznie wzrosła. Współczesne społeczeństwa zmierzają w kierunku społeczeństwa informacyjnego, gdzie informacja staje się towarem samym w sobie.
... zobacz więcej
09.10.2007
Każde archiwum zakładowe jest niezbędnym ogniwem systemu zarządzania daną jednostką organizacyjną i w związku z tym powinno podlegać bezpośrednio jej kierownikowi, względnie jego zastępcy. Tymczasem archiwa samorządowe bardzo często jeszcze są podporządkowane wydziałom organizacyjnym lub administracyjnym, zdarza się również że funkcjonują przy bibliotekach lub w ramach gospodarstw pomocniczych.
... zobacz więcej
17.09.2007
Stowarzyszenie Miasta w Internecie powstało w 1997 roku, w związku z obecną gwałtowną informatyzacją sektora administracji publicznej i skupia pracujących w samorządach lokalnych i regionalnych oraz firmach sektora ICT (Information and Communication Technologies) ekspertów w zakresie administracji elektronicznej (eGoverment). Stowarzyszenie od 2000 r. jest członkiem European Local Authorities' Telematic Network [ELANET].
... zobacz więcej
10.09.2007
W lipcu 2003 roku biblioteki Australii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Islandii, Włoch, Norwegii, Szwecji, Biblioteka Brytyjska, Biblioteka Kongresu i Archiwum Internetowe (USA), doceniając znaczenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zasobów internetowych dla przyszłych pokoleń, utworzyły Międzynarodowe Konsorcjum Ochrony Internetu.
... zobacz więcej
31.08.2007
Idea Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL -European Computer Driving License) pojawiła się w 1992 roku w Finlandii, gdzie pierwsze Certyfikaty przyznano w 1994 roku. Polskie Towarzystwo Informatyczne jako członek fińskiego CEPIS-u (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych) podjęło inicjatywę rozpropagowania idei ECDL.
... zobacz więcej
17.08.2007
Takie pojęcia jak dokument elektroniczny, podpis elektroniczny czy elektroniczny obieg dokumentów są nierozerwalnie związane z pojęciem telepracy. Jednak w przypadku pracy wykonywanej w domu za pomocą komputera i Internetu, należy moim zdaniem odróżnić, używane w polskiej terminologii wymiennie, pojęcie telepracy i pracy zdalnej.
... zobacz więcej
13.08.2007
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem na stronach serwisu. Autorem - jak w przypadku pierwszego artykułu - jest Arkadiusz Zając, magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji archiwistyka. Ponadto mają Państwo możliwość podyskutować z autorem artykułu na forum serwisu
... zobacz więcej
03.04.2007
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem na stronach serwisu. Autorem - jak w przypadku pierwszego artykułu - jest Arkadiusz Zając, magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji archiwistyka. Ponadto mają Państwo możliwość podyskutować z autorem artykułu na forum serwisu
... zobacz więcej
20.03.2007
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem na stronach serwisu. Autorem artykułu jest Arkadiusz Zając, magister historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacji archiwistyka. Konsultantem naukowym była p. prof. H. Robótka z UMK w Toruniu. Jeśli chcą Państwo podyskutować z autorem artykułu na forum serwisu - serdecznie zapraszamy.    
... zobacz więcej
10.03.2007
strzałka do góry