Archiwistyka_tlo
Zarys historii ADM/NAC


Filip Kwiatek, Zarys historii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej/Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwalna Biblioteka Cyfrowa NAC"Archiwum Dokumentacji Mechanicznej powołano na mocy zarządzenia prezesa Rady
Ministrów nr 199 z dn. 16.08.1955 roku jako „centralne archiwum państwowe obejmujące
materiały archiwalne powstałe i utrwalone sposobem foto- i fonograficznym” (Monitor Polski
z 1955 r. nr 74, poz. 917). Wraz z rozwojem nowych technologii w dziedzinie zapisu
informacji i obrazu do zasobu ADM zaczęły trafiać również materiały filmowe.
Niefortunna i niezrozumiała w gruncie rzeczy nazwa, z której nie wynikało dokładnie,
jakimi materiałami Archiwum się zajmuje, sprawiała od początku rozmaite problemy. Mimo
to Archiwum Dokumentacji Mechanicznej było pionierem w zakresie prac z materiałami
audio-wideo w Polsce i stworzyło podstawy metodologiczne ich opracowywania dla
archiwów i innych podmiotów wytwarzających lub gromadzących dokumentację
audiowizualną.
Pierwszy statut, który nadano Archiwum 15 maja 1956 roku, ustanawiał tylko jeden
oddział – fotograficzny, nieco później założono Oddział Nagrań Dźwiękowych i Filmów i
Pracownię Mikrofilmową. Dalsze szczegółowe podstawy działalności Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej wyznaczyła ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) oraz statut
ADM z dnia 14 maja 2003 r. (...)"
 
 
 
 
Źródło: https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/ZARYS-HISTORII-ADM-NAC.pdf  
 
 
                                                                                                   (dostęp z 15.09.2019) 

15.09.2019
strzałka do góry