Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > TRADYCYJNY MODEL OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO I JEGO ZNACZENIE W DOBIE WSPÓŁCZESNEJ
TRADYCYJNY MODEL OPRACOWANIA ZASOBU ARCHIWALNEGO I JEGO ZNACZENIE W DOBIE WSPÓŁCZESNEJ

Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model..., w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010

 

 

"Celem  artykułu  jest  przypomnienie  najważniejszych  zasad  i  metod,  skła-dających się na tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego. Sta-nowił on dorobek archiwistów doby międzywojennej, uzupełniony i podsu-mowany w pierwszych latach powojennych. W swoich ogólnych podstawach teoretycznych, nakreślonej metodzie badawczej i sposobach realizacji poszcze-gólnych etapów prac pozostał on aktualny do dnia dzisiejszego. Następujący w kolejnych latach rozwój metodyki znacznie poszerzył, a także zmodyfiko-wał niektóre ustalenia klasyków polskiej archiwistyki. Nasilające się w ostat-nich czasach negatywne zjawisko podważania dotychczasowego dorobku te-oretyczno-metodycznego, któremu towarzyszy niejednokrotnie brak rzetelnej wiedzy w tym zakresie, zadecydowały o podjęciu tego zagadnienia w niniej-szym artykule. Po  zakończeniu  drugiej  wojny  światowej  archiwa  państwowe  w  Polsce,  po oszacowaniu strat, przystąpiły do zakrojonych na szeroką skalę prac za-bezpieczających i scaleniowych, następnie rewindykacyjnych. [...]"

 


AKZ_03_Kwiatkowska_Wieslawa_Tradycyjny_model_opracowania_zasobu_archiwalnego_i_jego_znaczenie_w_dobie_wspolczesnej

 

(dostęp z 3.05.2021)

03.05.2021
strzałka do góry