Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Stowarzyszenie Miasta w Internecie
Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Stowarzyszenie Miasta w Internecie powstało w 1997 roku, w związku z obecną gwałtowną informatyzacją sektora administracji publicznej i skupia pracujących w samorządach lokalnych i regionalnych oraz firmach sektora ICT (Information and Communication Technologies) ekspertów w zakresie administracji elektronicznej (eGoverment). Stowarzyszenie od 2000 r. jest członkiem European Local Authorities' Telematic Network [ELANET].


Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Tarnowie, natomiast w Warszawie i Krakowie działają jego biura. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Krzysztof Głomb, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Anna Kołtunowicz.
Działalność Stowarzyszenia została obecnie usankcjonowana ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2006 r. Nr 12, poz.65 i Nr 75, poz. 501), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450). Do głównych jego zadań należy wspieranie procesów transformacji administracji publicznej poprzez działania na rzecz informatyzacji, świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną oraz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. W związku z tym Stowarzyszenie za cele swojej działalności uznaje:

• udział w tworzeniu i promocji społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy
• doradztwo dla samorządów oraz firm branży ICT w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów umożliwiających transformację administracji publicznej
• propagowanie wiedzy o administracji elektronicznej oraz nowych rozwiązaniach ICT w tym zakresie
• inicjowanie i wspieranie projektów sektora ICT
• realizację projektów międzynarodowych

W celu realizacji powyższych zadań Stowarzyszenie organizuje konferencje, seminaria oraz warsztaty tematyczne, a także współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze. W ciągu ośmiu lat działalności udało się zbudować zespół doradców wspomagających samorządy szczebla lokalnego i regionalnego w zakresie przygotowania i realizacji projektów ICT, opracowania strategii i planów operacyjnych rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przygotowania dokumentacji planów modernizacji urzędów samorządowych i usług publicznych on-line, przeprowadzania przetargów publicznych na realizację poszczególnych projektów, wyboru właściwych technologii oraz podniesienia jakości realizowanych zadań.

Stowarzyszenie prowadzi także działalność doradczą i konsultingową dla samorządów oraz firm sektora ICT obejmującą pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i programów wspólnotowych na realizację projektów, obsługę prawną konsorcjów projektowych, pozyskiwanie partnerów poprzez wspieranie współpracy organizacji krajowych i międzynarodowych, zarządzanie projektami oraz prace badawczo-rozwojowe.

Natomiast działalność usługowa Stowarzyszenia obejmuje:
• projektowanie i wdrażanie innowacyjnych produktów informatycznych związanych z wprowadzeniem w Polsce świadczenia usług administracyjnych on-line dla mieszkańców oraz innych wymaganych przez prawo
• projektowanie oraz hosting stron Biuletynu Informacji Publicznej
• opracowywanie:
o studiów wykonalności
o wniosków o dofinansowanie
o regionalnych strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
o analiz źródeł finansowania
• organizację szkoleń, konferencji, targów i wystaw
• projektowanie systemów zarządzania wiedzą
• zarządzanie projektami
• organizację kursów on-line oraz opracowywanie wydawnictw
Współcześnie, gdy coraz częściej archiwiści zakładowi (i nie tylko) mają do czynienia z archiwistyką cyfrową, elektronicznym obiegiem dokumentacji i administracją elektroniczną, działalność Stowarzyszenia propagującego informatyzację w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, gdzie informacja jest towarem samym w sobie, jest wprost nie do przecenienia. Archiwum zakładowe jest bowiem niezbędnym ogniwem systemu zarządzania każdą jednostką organizacyjną i jako takie musi zostać włączone do systemu informacyjnego i informatycznego.

Źródło: http://www.mwi.pl

10.09.2007
strzałka do góry