Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwistyka a Harvard Business Review
Archiwistyka a Harvard Business Review

Archiwistyka jest nauką interdyscyplinarną, korzystającą z osiągnięć innych dziedzin nauki, takich jak prawo, z którego zresztą się wyodrębniła jako  samodzielna dziedzina wiedzy, zarządzanie, informatyka, cybernetyka, informacja naukowa i psychologia. W tym miejscu trzeba podkreślić, że mimo to archiwistyka jest bezsprzecznie samodzielną dyscypliną wiedzy, posiada bowiem, jak każda inna dyscyplina naukowa, swój przedmiot i metody badawcze.


Współcześnie archiwa zakładowe stanowią niezbędne ogniwo systemu zarządzania każdej jednostki organizacyjnej i jako takie powinny podlegać bezpośrednio jej kierownikowi, względnie jego zastępcy. Tylko bowiem takie ich usytuowanie w strukturze jednostki organizacyjnej gwarantuje przejęcie całości wytworzonej w niej dokumentacji. Natomiast archiwa państwowe pełnią, obok swoich innych ważnych funkcji, także funkcje administracyjne. Stąd też  postulat nawiązywania sieci archiwalnych do podziałów administracyjnych kraju. Obecnie w archiwach państwowych coraz większą wagę przywiązuje się również do Public Relations.


Jednym z wiodących periodyków poświęconych zarządzaniu jest Harvard Business Review Polska, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o zarządzaniu wśród polskich menedżerów. Pismo jest polskojęzycznym wydaniem Harvard Business Review, jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw dostarczających wiedzy o aktualnych trendach w zarządzaniu kadrze kierowniczej firm na całym świecie.


Zawartość pisma stanowią w przeważającej mierze tłumaczenia najciekawszych artykułów z bieżących wydań wersji oryginalnej, jednak sporo miejsca poświęca się także na artykuły i komentarze polskich autorów dotyczące kluczowych dla polskiego rynku zagadnień. Dla archiwistów najbardziej interesującymi aspektami zarządzania, poruszanymi w magazynie, będą z pewnością zarządzanie dokumentacją współczesną i relacje z klientem, czyli Public Relations. Dodać tutaj trzeba, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej kwalifikowania i klasyfikowania, oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu polega na ułożeniu teczek zgodnie z strukturą organizacyjną obowiązującą w czasie, w którym materiały te powstały. Cechą wyróżniającą magazyn od innych periodyków poświęconych zarządzaniu są pogłębione analizy i praktyczne porady.


Harvard Business Review Polska jest wydawany przez Canadian International Management Institute, który specjalizuje się w szkoleniach i konferencjach biznesowych.   Instytut jest także organizatorem konferencji Harvard Business Review, a od 2003 roku ściśle współpracuje z Harvard Business School Publishing w obszarach szkoleń, e-learningu oraz tworzenia akademii korporacyjnych dla firm.


Harvard Business Publishing dąży do optymalizacji procesu zarządzania i jego oddziaływania na otoczenie. W celu realizacji postawionych przed sobą zadań wydawnictwo szczególny nacisk kładzie na poszukiwanie, kształtowanie, współtworzenie i publikowanie w różnej formie najnowszych trendów w zarządzaniu, aby tym samym wpływać na jego efektywność.


Jako część Harvard University wydawnictwo ma dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o zarządzaniu. W jego ramach publikowane są także w wersji elektronicznej prace znanych praktyków biznesu.


Źródło: www.harvard.pl

31.07.2008
strzałka do góry